Əliyeva Tamilla Cinqizovna

 

Anadan olduğu yer Tbilisi şəh.,Gürcüstan   
Təvəllüdü 27.09.1945
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərçaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi

Böyük  elmi  işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2316.01

Kimyavi kinetika və kataliz

2,4-dixlortoluolun  2,4-dixlorbenzonitrilə  oksid katalizatorun iştirakilə parofaz oksidləşdirici ammonolizi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Alkilaromatik karbohidrogenlərin oksidləşdirici ammonoliz prosesləri üçün yüksək effektivliyə malik oksid katalizatorları tədqiq edilib və  hazırlanıb. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Р.Г.Ризаев, Т.Ч.Алиева, В.Е.Шейнин И.А.Гусейнов, Н.И.Гейдарлы. Реакционная способность алкилароматических углеводородов в гетерогенном каталитическом окислительном аммонолизе. Азерб. хим. журнал, №4, Баку, 2007, с.69-72.

2. В.Е.Шейнин, З.Ю.Магеррамова, Т.Ч.Алиева, И.А.Гусейнов, Н.И.Гейдарлы, А.М.Сардарлы. Процесс окислительного аммонолиза толуола на оксидных катализаторах, нанесённых на γAl2O3, синтезированный из полупроводников Гянджинского глинозёмного комбината с применением СВЧ технологии. Журнал химические проблемы. 2011г., №2 с.334-339.

3. В.Е.Шейнин, З.Ю.Магеррамова, Т.Ч.Алиева, И.А.Гусейнов, Н.М.Искендерова, А.М.Сардар¬лы. Окислительный аммонолиз 2,4-дихлорто-луола на оксидных катализаторах в нестацио-нарном режиме. II Отраслевая научно-произ¬вод¬ственная конференция «Интеграция науки и производства» г.Салават. Уфимский гос. Неф. тех. университет. 2013г.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Вöyük elmi işçi 
Xidməti tel.

(+994 12) 5381398 (əlavə 179)

(+994 12) 5108592 
Mobil tel. (+994 50) 6461207 
Ev tel. (+994 12) 4926272 
Faks  
Elektron poçtu tamilla41@hotmail.com