Quliyeva Esmira Arif Ağa qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 04.06.68 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan neft və kimya institutu 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

İtterbium və vanadiumun yeni renium karbonil tetrahidrofuranat komplekslərinin sintezi və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

6

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bəzi keçid elementlərin azot və oksigen tərkibli müxtəlif üzvi donor əsaslarla və bir sıra bioloji aktiv maddələrlə, o cümlədən amin turşularla kompleks birləşmələri sintez olunmuş və tədqiq edilmişdir.  Kompleks birləşmələrin tərkib və quruluşları kimyəvi, rentgen-faza, İQ-spektral və termoqravimetrik analiz üsulları ilə öyrənilmişdir. Alımış komplekslər bir sıra keçid elementlərinin korroziyaya davamlı metal örtüklərinin alınmasında, mikrogübrələr istehsalında və üzvi sintez proseslərində katalizator kimi istifadə oluna bilər. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Махмудов Ш.М , Гулиева Э.А ., Аббасова Т.А, Рустамова А.И, Сулейманов Г.З. Синтез новых лантанидсодержащих гетерополиметал¬лических цепочечных соединений на основе циклопентадиенильных и карбонильных комплексов железа и рения // Известия ВУЗ «Химия и химическая технология», Иваново, 2007,т.50, вып. 10,с. 142-143

2.Гулиева Э.А., Керимова.У.К., Османов.Н.С, Бабаева В.И.,Гюлалов О.М.,Ахмедов М.М Синтез и исследование свойств комплексов марганца(II) и рения(IV) с производными циклогексиламида // Доклады Академии Наук Азербайджана, 2011, № 3, с.52-61.

3.Османов Н.С., Кахраманова Ш.И.,Гулиева Э.А., Керимова У.А. Синтез и свойства разнолигандных комплексов марганца(II) с глицином, ß-аланином и лейцином //II Всероссийская Научная конференция. К 95-летию со дня рождения Н.С.Простакова. Успехи синтеза и комплексообразования . Тезисы докладов 23-27 апреля. Москва 2012 г. С.86

4.Azizova A.N.,Gasımov Sh.G.,Kulieva E.A.,Gasanov X.I. Synthesis and study of mixed-ligand platinum complex D-penicillamine with ethylenedithiodiacetate acide3rdInternational scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”. November 11-12, 2013, New York, p.174

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikasi Dövlət Neft Şirkətinin və Elm Fondunun Qrant layihəsi

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393861 (daxili 148) 
Mobil tel. (+994 50) 7334864 
Ev tel. (+994  12) 5385155 
Faks  
Elektron poçtu

esmira6864@rambler.ru