Əhmədova Lətifə İmran qızı

 

Anadan olduğu yer Yardımlı rayonu, Ostair kəndi   
Təvəllüdü 13.09. 1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına  Azərbaycan  Neft və Kimya İnstitutu, kimya-texnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Neft kimyası və neft-kimya sintezi

Asetonitrilin olefin karbohidrogenləri-diizobuti-len və 2-metilpenten ilə kondensasiya reaksiyasının tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

 

9

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sintez edilmiş N-oktil asetamid və N-hesil­asetamid ED-16, ED-20 epoksid qətranlarına bərkidicilər kimi, göbələk, mikrob əleyhinə preparat kimi istifadə oluna bilər. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Т.Н.Шахтахтинский, Л.И.Ахмедова, С.А.Алиева, М.И.Надири, Х.М.Гаджиева.

Cинтез N-октил и N-гексилацетамидов и использование их в качестве экстрагента ванадия из кислых растворов. ВИНИТИ, 1986, № 618-В86 от 29.01

2.С.А.Алиева, Л.И.Ахмедова, К.Я.Алиева,  С.С.Аванесова, Д.З.Самедова. N-октилацет­амид как противогрибковый препарат.Азерб. Хим. Журнал, 1987, № 4

3.С.А.Алиева, Л.И.Ахмедова, Д.З.Самедова, М.И.Надири. Исследование реакционной спо­соб­ности  N-винилпирролидона. Азерб. Хим. Журнал, 2005, № 2

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5394012     (197) 
Mobil tel. (+994 55) 8363430 
Ev tel. (+994 12)  4528101 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az