Məmmədov Ülvi Ələfsər oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 07.12.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki -kimya

Təbii Qızıl-dərə və Şirvan bentonitləri əsasında hazırlanmış sorbentlərin səthindəki adsorbsiya mərkəzlərinin paylanması və onların sorbsiya proseslərində rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

 

6

 

6  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Təbii alümosilikatlar əsasında yeni, effektiv sorbentlərin hazırlanması və onların səthlərində əmələ gələn əsasi və turşu mərkəzlərinin mübadilə kationlarının (Na+,K+, Cs+) təbiətindən asılı olaraq, miqdarının, qatılığının, gücünün adsorbsiya olunmuş molekulyar zondlar vasitəsilə tədqiqilə və sorbsiya proseslərilə məşğuldur.

R.S. Səfərov, Ə.B. Məmmədov, S.S. GözəlovHərbi Ekologiya, Ali Hərbi Məktəblərin kursantları üçün dərslik, Bakı, AAHDM-2008, 156s. və Ə.B. Məmmədov, T.N. Süleymanov, A.Q. İsmayılov Ekologiyadan Vəsait Ali Hərbi Məktəblərin kursantları üçün dərslik, Bakı-2013, AzTU nun mətbəəsi, 120s. (2 dərslik müəllifi)

Elmi əsərlərinin adları

1. M.X.Ənnağıyev. Əli-Bayramlı bentonitinin Na-;K-;Cs-formalarının elektron akseptor mərkəzlərinin asetonun adsorbsiyası vasitəsi ilə tədqiqi, Azərbaycan Kimya Jurnalı, №2, 2009,s.111-114

2.М.Х.Аннагиев, Н.А. Иманова, С.Г., Маме-дова Исследование кислотных центров бен-тони¬тов по спектрам диффузного отражения дифениламина в ультрафиолетовой и видимой областях спектров, Известия ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Химия и Химическая Технология, том54, вып. 6. Иваново 2011, с.45-47

3. Юсифов Ю.Г., Мамедов А.Б., Литвишков Ю.Н.,Физико-химические свойства бентони-товых глин Кызыл-Даринского и Ширванского месторожде-ний Азербайджан, Естественные и Технические Науки №4(54) 2011г., с. 299-300

4.Аннагиев М.Х., Иманова Н.А., Мамедова С.Г. Исследование кислотных центров бенто-нитов по спектрам диффузного отражения дифениламина в ультрафиолетовой и видимой областях спектров, Институт Технической химии УрОРАН ИТХ 25 лет,II международная конференция Техническая химия. От Теории и Практике.,г. Пермь, 17-21 мая 2010 г. Сборник статей,с. 25-28.

5. M.X.Ənnağıyev. N-Butilamin adsorbsiyası vasitəsilə təbii Qızıl-dərə bentonitinin səthindəki turşu mərkəzlərinin tədqiq Bakı Universiteti Xəbərləri № 2, 2010, səh.19-24

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   AMEA akad. M.F. Nağıyev adına Kimya  Problemləri İnstitutunda Gənc Alim və Mütəxəsisslər Şurasının Rəyasət Heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

“Müasir Təhsil” qəzeti redaкtor- 2011

Türkdilli dövlətlərin siqasətinə dəstək fondunun 1-ci vitse-prezidenti (2010-2012)  
Təltif və mükafatları

“Qızıl Qələm” mükafatı laureatı.  2011

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398    (181) 
Mobil tel. (+994 50) 7931907
Ev tel. (+994 12) 3725974 
Faks  
Elektron poçtu ulvi-hissler@mail.ru