Abbasova Nuranə İsmayıl qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 01.06.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universiteti,  kimya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2316.01

Kimyəvi kenetika və kataliz

Keçid metallarla modifikasiya olunmuş təbii və sintetik seolitlər üzərində metanı karbon qazı ilə konversiya etməklə sintez qazın alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

 

7

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq bəzi keçid metallarla ( Ni, Co, Fe,Cr, Mo) modifikasiya  olunmuş təbii və sintetik  seolitlər üzərində metanın karbon qazı ilə konversiya prosesi sistematik olaraq tətqiq olunmuşdur və uzun müddətli stabil iş şəraitində reaksiyaya daxil olan regentlərin yüksək konversiya dərəcəsinin mümkünlüyü göstərilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.С.Т.Рустамова, М.М.Ахмедов. Н.И.Аббасова, А.И.Талыблы, А.И.Агаев, А.М.Гейдарова «Использование природного цеолита- клиноптилолита для создания углекислотной конверсии метана в синтез – газ» Химические проблемы 2010 №1 с.82-85

2.С.Т.Рустамова, М.М.Ахмедов. Н.И.Аббасова, А.И.Талыблы. Влияние химического модифицирования носителя на свойства никельклиноптилолитовых катализаторов в процессе получения синтез- газа путем углекислотной конверсии метана. // Энерготехнологии и ресурсо-сбережение. 2010. №2, с.33-36

3. С.Т.Рустамова, М.М.Ахмедов,Н.И.Аббасова, А.И.Талыблы, М.К.Муншиева, Д.М.Ганбаров, С.Б.Алиева. « Синтез цеолита типа шабазита и изучение свойств катализаторов на их основе в процессе углекислотной конверсии метана // Энерготехнологии и ресурсо-сбережение 2010. №6 с.35-38

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Вöyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 
Mobil tel. (+994 55) 3008000 
Ev tel. (+994 12) 5104656  
Faks  
Elektron poçtu nurana.abbasovaa@gmail.com