Abdullayeva Fəridə Əli qızı

 

Anadan olduğu yer  Bakı ş. 
Təvəllüdü 31.05.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş  elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad23 06.01

Üzvi -kimya

Fenolların aminometil- və tiometiltörəmələri – sürtkü yağlarına yeni növ aşqarlardır. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

75

 

30

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Olefinlərin dimerləşməsi prosesində nikel komplekslərinin quruluşu və katalitik xassələri arasındakı əlaqənin tədqiqi, aromatik karbohidrogenlərin olefinlərlə alkilləşməsi reaksiyasına müxtəlif faktorların təsiri öyrənilmiş, azot, fosfor tərkibli üzvi birləşmələrin, sürtkü kompozisiyalarının alınması və tətbiqi istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.D.B.Tagiyev, M.K.Munshiyeva, F.A.Ablulla-yeva. Catalyst for mild alkylation of benzene by olefins. 2nd International Aegean Physical Chem¬istry Days, 2004, Balikesir, Turkey, p.132

2. М.И.Абдуллаева, С.Б.Зейналов, Ф.А.Кулиев И.Ш.Гусейнов, Ф. А.Абдуллаева. Термохими¬ческие исследования производных тетра¬хлор-пентана в модельных условиях. Kimya Problemləri Jurnalı, 2007, №3, səh. 543-545

3.М.И.Абдуллаева С.А.Мамедов, С.Б.Зейналов Ф.А.Абдуллаева. N-замещенные амиды и тио¬амиды каприловой кислоты как присадки к смазочным маслам. Azərbaycan Kimya Jurnalı, №2, 2008, səh.67-69

4. S.K.Sharifova, G.K.Sadikhova X.M.Abiyeva M.I. Abdullayeva, F.A.Ablullayeva. Epoxy ethers of aromatic acids. XIX Mendeleev congress on general and applied chemistry, 25-30 September, 2011, Volgograd, Russia, Abstract book in 4 volumes, volume 1. P.573

5. С.К.Шарифова, С.Б.Зейналов, Э.А.Гусейнов, Ф.А.Абдуллаева. Исследование реакции эпихлоргидрина с 2-гидроксициклогексанкар¬бо¬новой кислотой и получение моно-и ди¬эпокси эфиров. Az. Kimya jurn., 2014, №1, s.117-119.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

“Əmək veteranı” medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399353 
Mobil tel. (+994  50) 3926218 
Ev tel. (+994 12)  5106188 
Faks (+994 12)  5107442 
Elektron poçtu chem.@science.az