Bədəlova Ofeliya Tacəddin qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 12.03.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Monomerin qələvi metalla polyar mühitdə bifunksional karbohidrogenli oligomerlərin sintezi qanunauyğunluqları 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qələvi atomu olan bifunksıonal oliqodiyenlərin alınması, anion polimerləşmənin bifunksional inisiatorlarının alınma üsulları, axıcı sistemdə metallik litiumunun izoprenlə qarşılıqlı təsirinin kinetikasının və prosesin riyazi modelinin öyrənilməsidir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Бадалова О.Т., Аракелова Н.М. Кинетика взаимодействия металлического лития с изопреном в проточной системе и математическая модель процесса – В кн. Теоретические вопросы анионной полимеризации – М.ЦНИТЭнефтехим. 1984, с.106-109

2. Кулиева В.Г., Бадалова О.Т., Аракелова Н.М. Бифункциональные инициаторы анионной полимеризации на основе щелочных металлов. Обзор способов получения.-Депониров. В ВИНИТИ, №2085-83, Деп.11.04.83 г.

3. Бадалова О.Т., Багбанлы  С.И.,  Эфендиева З.С., Шариф-заде Н.Ф., Зейналов Н.А.  Непрерывный одностадийный метод синтеза реакционно-способных бифункциональных олигодиенов прямым взаимодействием металлического лития с углеводородными мономерами.  Kimya Problemləri, Химические Проблемы, Chemical Problems. №1. 2013 г., стр.86-90.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5387567 
Mobil tel. (+994 50) 4615624 
Ev tel. (+994 12) 4405440 
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az