Mirzəyeva Rəna Yusif qızı

 

Anadan olduğu yer Quba şəhəri   
Təvəllüdü 19.03.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Toluolun maye fazada benzilasetata katalitik asetoksilləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

85

 

20 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Alifatik spirtlərin oksidləşdirici çevrilmə reak­siyaları üçün məqsədyönlü selektiv katalizatorlar sintezinin elmi əsaslarının işlənib hazırlanmasında ion mübadiləsi ilə seolitlərin kationlarla modi­fi­kasiya edilməsi üsulunun tətbiqi  

Elmi əsərlərinin adları

1. Aliyev A.M., Shakhtakhtinsky T.N., Ghorbanpour Ali A., Agayeva R.Yu., Alikhanova Z.A., Guseynov K.A., Sarijanov A.A., Medzhidova S.M., Matiyev K.I. Vapor-phase oxidation of aliphatic alcohols over modified zeolite catalysts/ 6th World Congress on oxidation catalysis. Lille, France, 2009, p.110-111

2. Aliyev A.M., Azizov A.O., Shakhtakhtinsky T.N., Agayeva R.Yu. Catalytic Oxidative Conversion of Methane to Ethylene and Acetylene over Modified Zeolite / NGCS9. 9th Novel Gas Conversion Simposium. C1–C4 Chemistry: from fossil to bio resources. Lyon-France. May 30th –June 3rd 2010. Programe P82 (71).

3. Алиев А.М., Мамедова У.А., Самедов Х.Р. Сарыджанов А.А., Агаева Р.Ю. Синтез и физико-химическое исследование высококремнеземного цеолита ZSM-5 из природного сырья // Журн. физ. химии. 2011. Т. 85. № 2. С. 341–346.

4. Aliyev A.M., Shabanova Z.A., Nacaf-Kuliyev U.M., Mamedova U.A. Selective oxidative dehydrogenation of cyclohexane to 1,3-cyclo-hexadiene over CuZnCoCr-clinoptilolite catalyst/ 15th International Congress on Catalysis, Munich, Germany, 2012, July 1-6, P No 1.01_1508.

5. Aliyev A.M., Mejidova S.M. Agayeva R.Yu., Ali-zade G.A. Oxidative conversion of methanol over the modified zeolites // Azerbaijan chemical journal, 2013, №1, 9-18.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi İnformasiya, patent tədqiqatları və innovasiya şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel.

(+994 12) 5394159 (168) 

Mobil tel. (+994 50) 3981952 
Ev tel. (+994 12) 5630687 
Faks  
Elektron poçtu itpcht@itpcht.ab.az