Muradova Nişabur Məmmədəli qızı

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 02.10.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2313.01

Kolloid kimyası

Azərbaycanın bəzi gillərinin sulu dispersiyalarında strukturəmələgəlmə proseslərinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

98

 

 47


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Axıntı sularının zərərli üzvi maddələrdən və həmçinin boyalardan təmizlənməsi üçün bentonit və kaolinit əsasında bir sıra effektiv sorbentlər işlənib hazırlanmış və laboratoriya miqyasında sınaqdan keçirilmişdir. Bakı Neft emalı zavodu ilə 1990-1993-cü illərdə tullantı sularının neft məhsullarından təmizlənməsinə dair təsərrüfat müqaviləsi işi aparılmış və zavod miqyasında sınaqdan keçirilmişdir. Tullantı sularının neft məhsullarından təmizlənməsinin tətbiqinə dair sınaq aktı alınmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. А.И.Ягубов., Биннатова Л.А, Таджмехри Г.С., Нуриев А.Н., Мурадова А.Н. Очистка природных и сточных вод от органических компонентов. В сборник научнох трудов: Материалы IWA Восточно-Европейской региональной конференции молодых ученых и специалистов водного сектора. Минск, 2009, стр. 40-47

2. А.И.Ягубов., Биннатова Л.А., Мурадова Н.М., Нуриев А.Н. Очистка сточных вод от катионных красителей с использованием монокатионных форм бентонита. Журнал прикладной химии, 2010, том.83.вып.3. стр.421-424

3. С.А.Мамедова., А.И.Ягубов., А.Н.Нуриев., Н.М.Мурадова., Н.Г.Эфендиева., Г.М.Гейдар¬заде. Разработка, изучение и испытание карбидных покрытий для стальных изделий. European Applid Sciences, #3, 2013, p.74-761.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Əmək veteranı medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 (135) 
Mobil tel. (+994 55) 3117376 
Ev tel. (+994 12) 5684917
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az