Bənənyarlı Səadət İzzət qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı  şəhəri   
Təvəllüdü 20.06. 1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Tsiklofosfazenlərin çoxvalentli elementlərin hallo-genidləri ilə reaksiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

 17

 

15 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni qeyri-üzvi materialların alınması fiziki-kimyəvi xarakteristikalarının müəyyən edilməsi. Üçlü oksid sistemlərində faza müvazinətləri öyrənilməsi sistemlərin hal diaqramlarının, likvidus səthinin proyeksiyasının qurulması, şüşəəmələgəlmə sahələ­rinin sərhədlərinin təyini, alınan fazaların şüşələrin formalaşmasında rolu, faza diaqramları ilə şüşələrin xassələri arasındakı qarşılıqlı əlaqənin tədqiqi, xassələrin tərkibindən asılılığının proqnozlaşdırıl­ması, yeni materialların alınması, istilik elktrofiziki xassələrinj öyrənilməsi, alınaan materialların tətbiq sahələrinin müəyyən edilməsi elmi tədqiqatların əsasını təşkil etmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Ш.С.Исмаилов,Р.Н.Касумова «Электросопротив¬ление и диелектрические характеристики стекол системы 2Bi2O3∙SiO2-Bi2O3∙B2O3 (0-50mol Bi2O3 ∙B2O3)», Kimya Problemləri, 2008, №2, s.363-366

2.Р.Н.Касумова , Ш.С.Исмаилов. «Температурная зависимость диелектрической проицаемости стекол системы 2Bi2O3∙3SiO2-B2O3∙B2O3» Kimya Problemləri İnstitutu, 2013, №2, s.185-189

3.Ш.С.Исмаилов, Н.В.Чернышева, «Электрические и тепловые свойства неупорядоченнных сплавов на основе боратов Bi, Nd» Kimya Problemləri İnstitutu, 2013, 2, s.270-273

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Sektor rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5397433 
Mobil tel. (+994 50) 3156265 
Ev tel. (+994 12) 4326088 
Faks (+994 12) 4326088 
Elektron poçtu ishr_az@yahoo.com