Muradova Pəri Ağahüseyn qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 27.09. 1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Baki Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Al-karkas katalizatorlarının iştirakı ilə karbon monooksidin n-butanla birlikdə tam oksidləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

8

 

 13 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Dəyişən valentli metalların qeyri-defisit oksidlərini fəal kütləsində daşıyan karbüratorlu DYM-nin işlənmiş qazlarının tərkibində karbon monooksidi və karbohidrogenlərin dərin oksidləşdirilməsi ücün effektli alüminium karkaslı katalizatorlarinın kompleks tədqiqatları aparılıb.

Ekologiya ücün əhəmiyyətli olan, karbo-hidrogenlərin və karbon monoksidin birlikdə dərin oksidləşmə prosesinin intensivləşməsi məq-sədilə,Cu-Cr-Co/Al2O3/Al-karkas katalizator-larının formalaşması və reaksiyanın 2,45GG tezliklə mikrodalgalı elektromagnit şualanma təsiri altında kecirilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparilir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Ю.Н.Литвишков, П.А.Мурадова и др. Синтез пористого Al/Al2O3- носителя катализатора, стимулируемый электромагнитным излучением СВЧ-диапазона «Катализ в промышленности» №1, 2012 Стр.69-74 ЗАО «Калвис»

2. Ю.Н.Литвишков, П.А.Мурадова и др. Микроволновое стимулирование реакции деалкилирования толуола с водяным паром в присутствии Ni-Co-Cr/Al/Al2O3-катализатора «Нефтехимия» №3, том 52 с. 211-214, Москва 2012

3. Ю.Н.Литвишков, П.А.Мурадова и др. Воз-действие микроволнового излучения на про-цесс жидкофазного окисления м-ксилола в присутствии наноструктурного гетерогенного катализатора. Международная конференция молодых ученых и VI школа им. академика Эммануэля 1-4 окт. 2013г Новосибирск

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təltif edilmiş “İlin gənc alimi” mükafatı, 2009
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işci 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398(186) 
Mobil tel. (+994 50) 7122275 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu muradovaperi@rambler.ru