Məmmədova Naibə Aydın qızı

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan  şəhəri   
Təvəllüdü 30.07.1959  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Akad.Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutu, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Метал (Ag+, Tl+, Cu+, Cu+2, Pb2+, Cd2+, Fe2+, Co2+, Ni2+) –SnS2–H2O системляриндян тиостаннатларын алынмасы вя физики-кимйяви хассяляри

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23

 

2

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Duz-su sistemlərindən çör¬dürmə üsulu ilə, həm də ampula metodu ilə qalayın birvalentli metalların (Ag, Cu, Tl) suda məh¬lularından Me2SnS3 tipli, ikivalentli metalların (Cu, Cd, Pb, Fe, Co, Ni) duzlarının məhlullarından isə MeSnS3 tipli birləşmələr alınmışdır. Hər bir birləşmə üçün optimal kristallaşma sistemi və şəraiti (temperatur, pH, çökdürmə müddəti və s.) müəyyən edilmişdir.

Alınmış tiostannatların tərkibi və fərdiliyi kimyəvi, differesial-termiki, rentgenfaza və mikroquruluş analizi üsulları ilə təsdiq edilmişdir

Elmi əsərlərinin adları

1. Садыгов Ф.М., Рзаев Б.З., Алиев И.И. Получение тиостаннатов из водных растворов систем Ме(Ъу+,Ъо2+,Ъд2+)-СнС2-Щ2О// Извес¬тия ВУЗов. Иваново. Химия и химическая технология, Иваново. 2010, т.52, вып. 7, с. // 2. Г.М.Щцсейнов.ЪуСО4-СнС2-Щ2О системин¬дян мис (ЫЫ) тиостаннатын алынмасы вя физики-кимйяви хассяляри.// АМЕА-сы «Мярузяляр», 2011, Л17, №1, с. 89-97, Бакы, «Елм» няшриййаты
3. Рагимов С.С., Спадыгов Ф.М., Алиев И.И.
Получения и физико-химические исследования тиостанната никеля (ЫЫ) в системе НиЪл2-СнС2-Щ2О// Журнал Неорганической химии, Том 57, № 2, 2012, Москва, Изд. «Наука» с. 201-203.//

4. Гарайев Я.М. Сб2Се3-АэНО3-Щ2О системиндян Эцмцш селен сцрмянин су мцщитиндя алынма шяраитинин юйрянилмяси// АМЕА-сы «Мярузяляр», 2012, № 2, ЛХВЫЫЫ ъилд, с. 34-39, Бакы, «Елм» няшриййаты//

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163  (207) 
Mobil tel. (+994 50) 4368503 
Ev tel. (+994 12) 5700502 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az