Sarıcanov Əlişah Əli oğlu

 

Anadan olduğu yer Əli-Bayramlı rayonu, Xalac kəndi   
Təvəllüdü 10.03.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M. Kirov adina Azərbaycan Dövlət Universitutu, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2314.01

Neft kimyası

С4-С5 parafin karbohidrogenlərinin dehidrogenləşmə reaksiyasında nadir və nadir torpaq element oksidlərinin alümoxrom kataliztorunun aktivliyinə təsirinin tədqiqi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200

 

60

 

10 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri Təbii və sintetik seolitlərin keçid elementlərinin kationları ilə modifikasiyası əsasında modifikasiya olunmuş seolit  katalizatorlarının sintezi. Sintez olunmuş katalizatorlar üzərində qaz fazasında alifatik spirtlərin parsial oksidləşməsi və sirkə turşusu ilə efirləşmə reaksiyalarının tədqiqi, bu reaksiyalar üçün yüksək aktiv və selektiv katalizatorların seçilməsi və kinetikasının öyrənilməsi.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Алиев А.М., Шабанова З.А., Сарыджанов А. А., Бахманов М.Ф. Кинетика окислительного дегидрирования изобутилового спирта на биметаллцеолитном катализаторе CuPdNaY // Известия высших учебных заведений "Химия и химическая технология". Иваново, 2009, №11, с.106.

2. Алиев А.М., Гасанов Э.А., Сарыджанов А. А. Кинетика реакции парциального окисления н-бутена на цеолите CаNaY, модифицирован¬ном катионами меди и палладия // Известия высших учебных заведений "Химия и химическая технология". Иваново, 2012, т.55, вып. 10, с.81.

3. Алиев А.М., Шабанова З.А., Наджаф-Кулиев У.М., Меджидова С.М., Али-заде Г.А. Селективное окислительное дегидрирование циклогексана в циклогек-садиен-1,3 на модифицированных цеолитных катализаторах // Нефтепереработка и нефтехимия. 2013, № 5, с.27

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2011-2013-cü illərdə Lənkəran Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393871
Mobil tel. (+994 55) 7186478 
Ev tel. (+994 12) 4330342 
Faks (+994 12) 5108593 
Elektron poçtu chem.@science.az