Səfərov Aqil Rafiq oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 20.09.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, istehsalat prosesinin avtomatlaşdırılması 
Elmi dərəcəsi

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3303.01

Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Kombinasiya olunmuş texnologiya əsasında sirkə turşusunun və etilasetatın alınması proseslərinin modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

14 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Benzinin piroliz prosesi üçün “Etilen-Polietilen” zavodunun piroliz qurğularından toplanmış dəlillərinin statistik emalı üçün metodika yaradılmışdır. Bu metodika əsasında  kreking və piroliz qurğularından toplanmış dəlillərinin anomal verilənlərin ləğv olunması və bu qazların tərkibinin orta qiymətlərinin hesablanması yerinə yetirilmişdir. Verilənlərin kompüterdə işlənməsi C++ proqramlaşdırma dili və dünyada tanınmış Origin, Matlab və Excel proqram paketlərin istifadəsi ilə aparılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, А.Р.Кулиев, С.М.Меджидова, З.И.Ибрагимов, А.З.Таиров. Изучение кинетики и механизма парофазного окисления этилового спирта в уксусную кислоту на природном клиноптилолите модифицированном ионами Cu2+, Mn2+ и Pd2+. Азерб. хим. журн. №1, 2005, с.10-16.

2. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, А.З.Таиров, А.М.Гусейнова. Оптимальное проектирова-ние химико-технологической системы процессов получения уксусной кислоты и этилацетата c использованием теории рециркуляции. Нефтепереработка и нефте-химия. Научно-технические достижения и передовой опыт. Москва, Изд. «ЦНИИТЭнефтехим», №3, 2012, с. 33-38.

3. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, А.З.Таиров, А.М.Гусейнова, О.А.Исмайлов. Расчет конструꬬтивных размеров реакторных элементов комбинированной технологии получения уксусной кислоты и этилацетата. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 3.Материалы VI Международного симпозиума. Москва, 2011, с. 223-229.

4. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, И.В.Балаев, С.Ф.Шпурова. Решение обратной задачи химической кинетики с использованием программного пакета MATLAB. Азерб. хим. журн. №1, 2009, c.16-20.

5. А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, И.И.Османова, Ф.В.Алиев. Методика статистической обра-ботки нефтезаводских данных. Азерб. хим. журн. №2, 2013, с.44-55.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1 saylı Bakı Tibb Kolleci - (2003-2011)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti - (2007-2012) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5108592( 163)    
Mobil tel. (+994 55) 6675953 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5108593 
Elektron poçtu agil_s@mail.ru