Mehdiyeva Sevil Ağaverdi qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 10.08.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu,  kimya texnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Samarium selenstibnitlərinin sintezi və fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

 16

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Fisiki-kimyəvi analizin kompleks metodları ilə Sm-Sb-Se, CuO-ZnO-B2O3 üçlü sistemlərində qarşılıqlı təsirin xarakteri öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq onların hal diaqramları və üçlü sistemlərin likvidus səthinin proyeksiyaları qurulmuşdur. Müəyyən üçlü birləşmələrin mövcud olması müəyyən olunmuşdur. Sm-Sb-Se üçlü sistemində alınan birləşmələrin və bərk məhlulların monokristalları yetişdirilmişdir. Birləşmələrdən bəzilərinin sıxlıqları, mikrobərklikləri, ərimə temperaturları, kristal qəfəsin parametrləri müəyyən olunmuşdur.

Sb2Se3 əsasında olan bərk məhlulların və üçlü fazaların elektrofiziki xassələri öyrənilmiş və asılılıq əyriləri qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan materiallar elektron tipli keçiriciliyə malikdir və effektiv termoelektrik materiallar kimi istifadə oluna bilərlər.

Elmi əsərlərinin adları

1. Д.С.Аждарова, Т.Ф.Максудова, С. А. Мехтиева, Ф.Р.Бабаев. Фазовое равновесие в системе Mn-Bi2Te3 //Азерб. хим. журнал. 2011, №1, с. 66-68

2. İ.İ.Əliyev, G.Z.Cəfərova, E.H.Məmmədov, S.A.Mehdiyeva. InSb2Se3S-InSe sisteminin faza diaqramı. //Azərb. kim. jurnalı. 2011, №3, s. 84-87

3. Н.И.Ягубов, И.И.Алиев, С.А.Мехтиева, М.Г.Сулейманова. Физико-химическое исследование тройной системы CaTe-İn-Te и построение проекции поверхности ликвидуса. //Материалы Всероссийской Международной конференции. г. Воронеж, 29 октября, 2013, с. 183-184.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Beynəlxalq elmi fondun Soros mükafatı 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili 207) 
Mobil tel. (+994 50) 3627639 
Ev tel. (+994 12) 5384406 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az