Həmidova Şəfiqə Abbasqulu qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 23.07. 1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad23.03.01

Qeyri-üzvi kimya

Li2O3-B2O3-Eu2O3 sistemində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə, nadir torpaq elementləri və litiumun ikiqat birləşmələrinin alınması və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62

 

23

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Li2O3-B2O3-Eu2O3  (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Yb) üçlü sistemləri öyrənilmiş, likvidus səthlərinin proyeksiyası qurulmuş, şüşəəmələgəl¬mənin sahələri müəyyənləşdirilmiş və optiki xassələri tədqiq edilmişdir. Sistemlərdə Li3Ln2(BO3)3 və Li6Ln(BO3)3 tərkibli iki sıra üçlü birləşmələr alınmışdır və onların monokristalları yetişdirilmişdir. Həmçinin Ln2O3-Bi2O3-B2O3 üçlü sistemlərində də şüşəəmələgəlmənin sahəsi müəyyənləşdirilmişdir 

Elmi əsərlərinin adları

1. Гамидова Ш.А «Триангуляция в системах Li2O3-B2O3-Eu2O3 (Ln- Nd, Eu, Dy, Yb, Y) и харак¬тер плавления тройных соединений»,// хурнал неограническая химия, 2009, № 1, с.1-4

2. Гамидова Ш.А., Новрузова Ф.А. «Исследо¬ва¬ние квазибинарного сечения Li2O-B2O3- Li2O-Pr2O3» Аз. хим. журнал, 2010, №1, с.212-214

3. Гамидова Ш.А., Кулизаде Э.С., Новрузова Ф.А. Исследование системы Li2O-2B2O3- B2O3- Eu2O3 •B2O3» успехи синтеза и комплексообразования Москва, 2011 18-22 апрель

4. Гамидова Ш.А., Кулизаде Э.С. Стекло-образование в системах Li2O-B2O3-Ln2O3 (Ln-La, Nd, Sm, Eu). Сб.трудов Х Между-народное Курнаковское совещание по физико-химичес¬кому анализу: 2013 с.272-275

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Orta məktəbdə -2 il

Ali məktəbdə- 2 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

“Əmək veterani” medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398   əlavə 207 
Mobil tel. (+994 50) 4903205 
Ev tel. (+994 12) 4526812 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az