Zülfüqarova Sima Məmməd qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 23.04.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Ваş elmi işçi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

İzoamilenlərin seolit və silikat katalizatorlarında  oksidləşdirici dehidrogenləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

64


44

 

18 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif tərkibli və strukturlu seolitlər izo-amilenlərin oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reaksiyasında tədqiq olunmuş. Müəyyən olunmuşdur ki, tərkibində keçid metalların kationları olan seolitlərlə müqayisədə qələvi kationtərkibli seolitlər izoprenin əmələ gəlməsinndə daha yüksək aktivlik göstərirlər.

Fosfor və silisium tərkibli 12-ci sıra hetero-politurşuların С6 və С8 –olefinlərin oliqomer-ləşmə reaksiyasında yüksək katalitik aktivliyi müəyyən edilmişdir.

İfrat yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsində aparılan reaksiyalar üçün yeni heterogen katalizatorların işlənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Д.Б.Тагиев, С.М.Зульфугарова, З.Г.Зульфу-гаров, Х.М.Миначев. Влияние структуры и состава цеолитов на окислительное дегид- рирование 2-метилбутена-2. //Ж. Кинетика и катализ. 1981. № 6. c.1490-1498.

2. П.С.Мамедова, Д.Б.Тагиев, М.К.Муншиева, С.М.Зульфугарова, Х.Т.Кахраманова. Олиго- меризация олефинов на гетерополикислотах. //Журнал прикладной химии. 1996. №1.c.69-73.

3.Н.В.Шакунова, С.М.Зульфугарова, З.Ф.Алес¬¬керова, Г.М.Фараджев, Ю.Н.Лит- вишков. Некоторые закономерности жидко- фазного окисления м-ксилола в присутствии Со, Мn/ Al2O3/Al-каркасного катализатора. //Нефтепереработка и нефтехимия. Москва. 2005. № 12. c.21-24.

4.Ю.Н.Литвишков, В.Ф.Третьяков, Р.М.Талы-шинский, Н.В.Шакунова, С.М.Зульфугарова, Н.М.Марданова, Ю.Р.Нагдалиева. О воз-можных причинах интенсификации реакции гетерогенно-каталитического жидкофазного окисления м-ксилола микроволновым излучением. //Ж.Нефтехимия, Москва. 2013. № 2. c.1-5.

5. Ю.Н.Литвишков, В.Ф.Третьяков, Р.М.Талы- шинский, Н.В.Шакунова, С.М.Зульфугарова, А.И.Аскерова, Н.М.Марданова. А.М.Кашкай. Микроволновая интенсификация реакции гетерогенно-каталитического жидкофазного окисления м-ксилола в присутствии нано-структурированного Со, Мn/ Al2O3/Al катали¬затора. //Ж.Нанотехнологии: наука и произ¬водство. М. 2013.№ 1. c.15-22.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Kimya Problemləri jurnalının elmi redaktoru 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (183) 
Mobil tel. (+994 50)  3733144 
Ev tel. (+994 12) 4928805 
Faks  
Elektron poçtu zsm07@mail.ru