Mirzəyeva Əminə Ağamirzə qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 28.01.1936 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına  Neft  və  kimya  institutu, neft və qaz texnologiyası fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01.

Fiziki kimya

Turşu və  qələvi  məhlullarında selenin katod  çökdürülməsi  və  anod həll olmasının  tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

66

 

2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ga2S3(As2S3)-Lu2S3 sistemlərində şüşə əmələgəlmə sahəsinin sərhədləri müəyyən edilmiş, nümunələrin fiziki-kimyəvi və optiki xassələri öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. A.A. Mирзоева, С.Н.Алиева, Г.Р.Курбанов. Анодное растворения селена. //BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, 22-23 may, Bakı, 2009, s. 126-127

2. A.A. Mирзоева. Анодное растворения селена. //AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərlər Fundamental elmlər, 2011, № 1, с. 116-118.

3. A.A. Mирзоева, Гусейнова Ш.Б.,Абдул­лаева  Ш.С. Электрохимическое  осаждение  селена из  кислых  растворов// Akademik M.F.Nağıyevin 105  illik yubileyinə  həsr  olunmuş Respublika  elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, 1 cild, s. 156-159. 

4. И.Б.Бахтиярлы, Л.Ш.Асадлы, А.А.Мирзоева Синтез и физико-химические  свойства стеколь в  системе La2S3-Ga2S3-Sm2S3\\ журн.неорган.химии 2008. Т.52 № 4 с.655-658
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi  işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394159 
Mobil tel. (+994 50) 6621929 
Ev tel. (+994 12) 4341988 
Faks  
Elektron poçtu mirzeyeva36@mail.ru