Əskərov Əjdər Həmid oğlu

 

Anadan olduğu yer Gədəbəy r-nu   
Təvəllüdü 23.12.1938   
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universite­ti,  Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki kimya

Sintez şəraitinin və kimyəvi tərkibin xromoksid və seolit katalizatorların elektrofiziki, adsorbsiya və   katalitik xassələrinə təsirinin tədqiqi                                                              

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

49

 

 3

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif növ katalizatorların fiziki-kimyəvi xassələri ilə katalitik aktivlikləri arasındakı əlaqənin mövcudluğu öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Həsənquliyeva N.M., Əsgərov Ə.H., Məmmədov Ə.B., Litvişkov Yu.N.  Seolit tərkib­li katalizatorların aşağıkeyfiyyətli benzinin pirolizi reaksiyasındakı aktivliyinin tədqiqi.   //Azərb. Kimya jurnalı. 2008 №2, s.46-49                  

2. Məmmədov Ə.B., Zeynalova F.A., Əsgərov Ə.H., Həsənquliyeva N.M. Sink və kadmiumla modifikasiya olunmuş seolit tərkibli kataliza­torların iştirakı ilə aşağımolekullu  olefinlərin alınması. // Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Universiteti.Elmi əsərlər. Fundamental elmlər.  2012 cild XI(44), №4, s.137-139                                

3. Həsənquliyeva N.M., Məmmədov Ə.B., Zeynalova F.A., Əsgərov Ə.H.  Benzinin pirolizi reaksiyasında kimyəvi tərkibin və sinerezis mühitinin katalizatorun quruluşuna və aktivliyinə təsirinin tədqiqi.  //Kimya Problemləri jurnalı. 2007. №2. s.284-287 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

”Əmək  veteranı” medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398  (183) 
Mobil tel. (+994 55) 7403880 
Ev tel. (+994 12) 3767023 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az