Əsgərova Əfşan İsmayıl qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 10. 18.1946  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov ad. Neft-Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2307.01

Fiziki kimya                                                            


N-butanın butadienə birmərhələli dehidrogenləş-    məsi reaksiyaları üçün promotorlaşdırılmış Al-Cr-Ca-Nİ-fosfat katalizatorlarinın sintezi və tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

10

 

16 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sənaye kimyəvi reaksiyalar üçün ikili Al –oksid təbəqəsi   olan  karkas katalizatorlar sintez edilmişdi. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Зульфугарова С.М., Литвишков Ю.Н., Аскерова А.И., и др. Некоторые особенности формирование активной поверхности Co-Mn/Al2O3/Al каркасных катализаторов жидко­фазного окисления ксилолов. Азерб.  хим. Жур. 2009., №1, с.29-32.2.Литвишков Ю.Н., Мурадова П.А., Аскеро-         ва А.И.,и др. Микроволновой синтез Nİ-Co/Al2O3 катализаторов деалкилирования алкилароматических углеводородов водяным    паром. Материалы Азерб. Российскoго симпозиума с межд. участием «Катализ в решении  проблем нефтехимии и нефтепере­работки». 2012. с.64-65.    3.Литвишков Ю.Н. Третьяков В.Д. Аскеро-        ва А.И.и др. Микроволновая интенсификация    реакции деалкилирования толуола с водяным     паром в присутствии катализаторов с наноструктурированным активным компонен-  том. Журнал Нанотехнологии. Наука и производство. 2012, №2, с.62-69.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5381398  (184)  
Mobil tel. (+994 51) 5391203 
Ev tel. (+994 12 ) 4927428 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az