Həsənquliyeva Narqələm Müzəffər qızı

 

Anadan olduğu yer Nax.MR Culfa rayonu, Əbrəqunus kəndi    
Təvəllüdü 15.04.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universite­ti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki kimya

Aşağı keyfiyyətli neft məhsullarının qazhallı monomerlərə çevrilməsi üçün mordenit tərkibli katalizatorların sintezi və fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44

                                                                              

6

 

15 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Neft karbohidrogenlərinin qiymətli neft- kimya      məhsullarına çevrilməsi üçün sənayedəki termikipirolizə (800-9000C) nisbətən daha aşağı tempe­raturda (600-6500), prosesi məqsədyönlü apar­mağa imkan verən, yüksək aktivliyə və selektivliyə malik, tərkibində seolit olan katalizator (STK) nümunələri alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1.Мамедов А.Б., Гасангулиева Н.М., Зейнало­ва Ф.А., Шакунова Н.В., Литвишков Ю.Н., Влиянию состава цеолитного компонента в цеолитсодержащих катализаторах на их активность в реакции пиролиза низко­октаного бензина. Нефтепереработка и нефте­химия, Москва, 2005, №4 , с.25-27.

2.Мамедов А.Б., Гасангулиева, Н.М.Шакуно ­ва, Литвишков Ю.Н. Пиролиз низкокачес­твен­ного бензина в присутствии цеолитсодер­жащих катализаторов. Нефтепереработка и нефтехимия, Москва, 2006. №4, с.45-47.

3.Мамедов А.Б.Гасангулиева Н.М.,и др. Влияние хим. состава и среды синерезиса на структуру и активность катализаторов пиролиза бензинa. Химические проблемы, 2007. №2. с.284-287.                             

4.Гасангулиева Н.М., Зейналова Ф.А., Литвишков Ю.Н. и др. Исслед. активности модифицированного морденита и цеолитсо­держащих катализаторов в процессе катали­ти­ческого пиролиза бензина. Азерб. хим. ж. 2008. №2. с.46-48.                       

5.Мамедов А.Б., Гасангулиева Н.М. и др. Получение низкомолокулярных олефинов на цеолитсодержащих катализаторов модифи­цированных цинка и кадмия. Аз. Р. Тəhsil Nazirliyi Az.Tex.U.Elmi əsərlər.Fundamental elmlər. 2012. cild XI (44), №4. s.137-139.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1 il orta məktəbdə müəllim  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398   (184) 
Mobil tel. (+994 51)  9403637 
Ev tel. (+994 12) 5101583 
Faks  
Elektron poçtu  chem@science.az