Heydərova Aynur Mustafa qızı

 

Anadan olduğu yer Göyçay rayonu   
Təvəllüdü 28.09.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya institutu, kimya texnologiyası fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad23.03.01

Qeyri üzvi kimya

Metan və onun konversiya məhsulları ilə reduk­siya etməklə tozlu və təmiz kükürd qazından sərbəst kükürdün alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25


11 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Filizçay polimetal sulfid filizinin kompleks emalı.  Filizin termiki parçalanmasından (700-7500C) alınan pirrotinləşmiş məhsulun (Fe-80%; ZnS-9,8%; Pb-4,52%; Cu2S-0,91%) FeCl3 iştirakında həll olması istiqamətində aparılan tədqiqatların yekunu olaraq makrokomponentlərin (Fe, S, Cu, Zn, Pb) çıxarılması 

Elmi əsərlərinin adları

1. А.А.Гейдаров, М.М.Ахмедов, А. М. Гейдар­ова. Химическое обогощение труднообоготи­мой филизчайской полиметаллической руды. /VIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Москва, 2007, с.49.

2.С.Т.Рустамова, М.М.Ахмедов, А.М.Гейдарова. Использование природного цеолита клинопти­лолита для создания катализаторов углекис­лотной конверсии метана в синтез газ. //"Хими­ческая промышленность сегодня" Москва, 2010, №1, с.9-13.  

3.Э.А.Теймурова, М.М.Ахмедов, А.М.Гейдарова. Подготовка шихты агломерирующего обжига высокожелезиcтого сульфидного свинцового концентрата.// Журнал Химическая Промыш­ленность.Санкт-Петербург, 2013, №8, с.387-391.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (132) 
Mobil tel. (+994 50) 3226699 
Ev tel. (+994 12) 5961818 
Faks  
Elektron poçtu heydarova.aynur@gmail.com