Hüseynov Elçin Ramiz oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 09.10.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət  Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2303.01

Qeyri-üzvi  kimya

Qələvi məhlullarından qalliumun ekstraksiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

41

 

 20


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə qələvi məhlullarından metalların çıxarılması üçün əvəzlənmiş fenolların aminometil törəmələrinin tətbiqi təklif edilmiş və sistemli şəkildə tədqiq olunmuşdur. Qələvi  məhlullarından metalların çıxarılması üçün mürəkkəb tərkibə malik duzlarda  çıxarılacaq metallarla birgə mövcud olan elementlərdən  həmin metalların ayrılmasını təmin edən yeni ekstraksiya üsulları işlənib hazırlanmış, həmçinin bu üsulların texnoloji-qələvi məhlullarının təmizlənməsində istifadəsinin perspektiv yolları ğöstərilmişdir. Qlinozem istehsalında  qələvi-alüminat  məhlul-larından metalların  ekstraksiya ilə konsentrasiya olunması və onların dəmir qatışıqlarından  təmizlənməsinin yeni prinsipial texnoloji sxemi işlənib hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Гусейнов Э.Р. Экстракционный метод очистки промышлен­ных  алюминатно-щелочных растворов от примесей железа. Журнал прикладной химии. Санкт-Петербург. 2008, т.81, вып.8, с.1307-1310.

2.Z.Z.Ağayev, E.R.Hüseynov, V.A.Babayev Metalların qələvi məhlullarından ekstraksiyası. Kimya problemləri  jurnalı. Bakı. 2009, №1, s.67-72.

3. Гусейнов Э.Р. Экстракционное разделение галлия и алюминия из алюминатно-щелочных растворов производства глинозема.       Азерб. химич. журн. Баку. 2009, с.119-123.

4. Будагова Р.Н., Зeйналов С.Б., Гусейнов Э.Р., Касумова Н.А., Багир-заде С.М.  Синтез краун-эфиров-экстрагентов металлов. XIX  Менделе-евский съезд по общей  и прикладной. Волгоград,  2011, т.1, с.484.

5. Шарифова С.К., Зeйналов С.Б., Гусейнов Э.Р.,  Абдуллаева Ф.А.  Исследование  реакции  эпихлоргидринa c  2-гидроксициклогексанкар-боновой кислотой   и получение моно-  и  диэпоксиэфиров. Азерб. хим. журн. 2014, №1, с.117-119.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 2140527 
Ev tel. (+944 12) 4927885 
Faks  
Elektron poçtu ger.999@mail.ru