Əliyeva Dilarə Əkbər qızı

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan  şəhəri    
Təvəllüdü 25.05.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin  adına Azərbaycan Dövlət  Pedaqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki kimya

Promotorlaşdırılmış alümo-xrom katalizatorlarının  iştirakı ilə doymuş karbohidrogenlərin  dehidrogenləşməsi prosesində tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

13

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Müxtəlif şəraitdə sintez olunmuş və dəmir, kobalt və nikellə promotorlaşdırılmış alümoxrom katalizatorları sintez olunmuşdur. Sintez olunmuş bu katalizatorların aktivliyi müxtəlif  temperaturlarda  doymuş karbohidrogenlərin dehidrogenləşməsi prosesində öyrənilmişdir. 

Alınan nəticələr göstərmişdir ki, tərkibində dəmir oksidi olan alümoxrom katalizatorlarının katalitik  aktivliyi doymamış karbohidrogenlərin çıxımına görə ədəbiyyatdan məlum olan nəticələrdən yüksəkdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Зульфугаров З.Г., Эфендиев А.Г., Алиева Д.А., Мамедзаде Н.Ю. Исследование активности алюмохромового катализатора промотированного окисью диспрозия в реакции н-бутана. //Азерб. Хим. журнал. 1979, №3, с.16.

2. Курабнов Т.Х., Османов Н.С., Алиева Д.А., Котельникова А.С., Исмаилов Е. Синтез и исследование димерных хлороформиатных соединений рения (III) cо связью мателл-металл. /XIIМенделеевский съезд по общей  и прикладной химии. Издательство "Наука" Москва. 1981.

3. Османов Н.С., Курбанов Т.Х., Алиева Д.А., Аббасов А.А., исмаилов Е. парамагнитные продукты реакции биядерных галогено­форматных соединений рения. //Доклады в международной  конференции по теоретич. анализу. Греция, 1987. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili  147) 
Mobil tel. (+994 50) 2559100 
Ev tel. (+994 12) 5967121 
Faks  
Elektron poçtu  chem@science.az