Səlimov Rəfail Məmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 26.07.1943 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı


-         mövzunun ad2316.01 və 2310.01

Kimyəvi kinetika və kataliz;  Element üzvi birləşmələr kimyası

Ferrisinium duzlarının  azolların natrium duzları ilə reaksiyasının tədqiqi. N-ferrosenilazollar.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

39

 

 4

 

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Keçid metalların üzvi liqandlarla müxtəlif tip komplekslərinin sintezi metodikaları işlənmiş, alınan komplekslərin quruluş və xassələrində bir sıra qanunauyğunluqlar müəyyən edilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Salimov R.M., Babin V.N., Belousov S.A., Gumenyuk V.V., Materikova R.B., Koretkova N.S. Reactions of anionic nitrogen heterocycles with iron carbonils. //Journal Organometallic Chemistry. 241 (1983), p.41-44.

2. Джафаров Г.М., Лятифов И.У., Мамедов И.Г., Оруджева А.Б., Салимов Р.М. Конфортационные взаимодействия  метильных групп в несимметрично-замещенных метилметаллоценах [(CH3)nC5H5-n MC5H5] (M=Fe, Co, Ph) n=1-5. //Вестник БГУ. 2013, №3, с.5-10.3. Мамедов И.Г., Оруджева А.Б., Джафаров Г.М., Салимов Р.М., Лятифов И.У. Различия в магнитном экранировании 13С(СО) и 17О(СО) в полиметилцик-лопентадиенилькарбонильных  комплексах переход-ных металлов. //Вестник БГУ. 2011, №4, с.28-36.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili  147) 
Mobil tel. (+994 50) 7541039 
Ev tel. (+994 12) 4925798 
Faks  
Elektron poçtu