Məmmədyarova İzida Fuad qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı  şəhəri   
Təvəllüdü 02.06.1930  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun, kimya texnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


05.17.14

Metalların kimyəvi davamlılığı və korroziyadan mühafizəsi

Maye karbohidrogen sulu məhlullar sistemində poladın hidrogensulfidli korroziyası və hidrogenləşmənin tormuzlaşma üçün ingibitorların öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

159


41

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

29

9  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif mühitlərdə (neftdə, turşularda, ikifazalı sistemlərdə: elektrolit – karbohidrogen) metalların korroziyası və müdafiə etmək üçün ingibitor kimi üzvi birləşmələrin istifadəsi öyrənilir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Ф.Г.Сейфиев,А.М.Кязимов,И.Ф.Мамедьярова, Т.М.Наибова. Защита подземного нефтепро­мыслового оборудования от коррозии. // Азербайджанское нефтяное хозяйство, № 3, 2009, с. 37.

2.И.Ф.Мамедьярова, Д.Г.Селимханова, К.И.Шири­нов, Ф.А.Джавадова, Д.А.Бахышова. Производные алкилфенолов в качестве ингиби­торов коррозии стали в двухфазных средах. // Азерб. Хим. Журнал, 2010, № 4, стр. 123-125

3.И.Ф.Мамедьярова, Д.Г.Селимханова, Т.М.Асадов, Д.А.Бахышова. Коррозия и защита металлических болтов от блуждающих токов.. // Азерб. Хим. Журнал, 2013,   № 2, стр. 92-95

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

1.

2.

3.

……………………………….
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Ümumittifaq Təsərrüfatın Nailiyyəti Sərgisinin “Bürünc medalı” (ВДНХ СССР г.Москва), “Əmək veteranı” medalı, Bakı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398  (153) 
Mobil tel. (+994 50) 5523410 
Ev tel. (+994 12) 4404605 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az