Nağdəliyeva Yuliya Rəhimovna

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 18. 08. 1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına ADU, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki  kimya                                                      

Natrolit qrup seolitlər üzərində su buxarının sorbsiya energetikası və dehidratlaşma mexanizmləri-nin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

59                                                                             

 

16

 

25 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Mühüm sənaye əhəmiyyətli katalitik reaksiyaların intensivləşməsi məqsədilə ifrat yüksək tezlikli (İYT) sahənin elektromaqnit şüalanmasının təsirinin öyrənilməsi əsasında yeni qeyri-ənənəvi metod işlənib hazırlanmışdır 

Elmi əsərlərinin adları

1.Литвишков Ю.Н., Гасангулиева Н.М., Нагдалиева Ю.Р. и др. Эффект воздействия СВЧ –излучения на процесс формирования активной поверхности  Ni-Co/AI2O3 катализа­торов восстановительного аминирования кислородсодержащих соединений. Ж. Хими­ческие проблемы, 2009, №3, с.405-455.

2.Литвишков Ю.Н., Третьяков В.Ф., Нагдалиева Ю.Р., и др. О возможных причинах интенсификации реакции гетерогенно-катали­тического жидкофазного окисления м-ксилола микроволновым излучением. Нефтехимия, Москва, 2013, т.53, №2, с.1-5.

3.Литвишков Ю.Н., Шакунова Н.В., Нагдалиева Ю.Р. и др. Формирование наноразмерной структуры активной массы катализаторов деалкилирования толуола с водяным паром под влиянием микроволнового излучения. II Российско-Азербайджанский симпозиум с международным участием «Катализ в решении проблем нефтехимии и нефтепереработки   Тезисы докладов, Новосибирск, 2013 г., с .71

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5108592(184) 
Mobil tel. (+994 50) 3931572 
Ev tel. (+994 12) 3232715 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az