Əfəndiyeva Şəlalə Ziyəddin qızı

 

Anadan olduğu yer Siyəzən rayonu   
Təvəllüdü 16.12.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı  Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3203.01

Qeyri-üzvi kimya

Qələvi-torpaq elementləri və maqnizumun alkilləşmiş monofenollar və hidrofob aminlərlə ekstraksiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

41


14


3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qələvi tprpaq-elementləri və maqneziumun alkilləşmiş monofenollar və hidrofob aminlərlə ekstraksiyası. Yod-Brom istehsalatı tullantı sularından kalsiumun çıxarılması. Sənaye miqyaslı məhlullardan mikroelementlərin çıxarılmasının öyrənilməsi. 

Elmi əsərlərinin adları

1.М.А.Аббасов., М.А.Рагимли., А.Н.Нуриев., А.Х.Алиева. Исследование модифицирован-ных форм бентонита для концентрирования микроелементов из растворов. Тезисы Докл. Респ. Научн. Конф. Посвяш. 85-летному юбилею акад. Шахтахтинского, Баку 2012г, стр.80

2. Рагимли М.А., Нуриев А.Н., Эфендиева Ш.З., Ильясова Х.А. Исследование динамики сорбции урана волокнистыми сорбентами ПЕН-ФФ и ФОРПАН в натурных условиях из воды Каспийского моря. Тезисы докл. Науч. Конф. Посвящ. 100 летнему юбилею акад. М.Ф.Нагиева, Баку, 2013.

3.A.H.Hуриев., Ш.З.Эфендиева, В.Х.Алиева, Ш.З.Эфендиева. Влияние температуры на состав и свойства волокнистых сорбентов ПАН-ПЭИ-ФФ и Форпан до и после сорции из карбонатсодержащих растворов растворов. Азерб. хим. журнал, 2011, №1, с.23-28

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 əlavə 1-36 
Mobil tel. (+994 50) 4869907 
Ev tel. (+994 12) 5692302 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az