Qurbanova Ruksana Cəlal qızı

 

Anadan olduğu yer Şuşa  şəhəri   
Təvəllüdü 19.06.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov   Neft  və  kimya  institutu 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad



2303.01

Qeyri-üzvi  kimya

“Sn-Bi(Sb)-S  sistemlərinin   fiziki-kimyəvi  tədqiqi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

20 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sn-Bi-S  və Sn-Sb-S üçlü  sistemləri  fiziki-kimyəvi  analizi  komleks  metodlarına  istinad  edilərək  tədqiq  edilmişdir. 16  kəsiyin  faza  diaqramı  və  2  üçbucağın  likvidus  səthinin  pro­yek­siyası  qurulmuşdur ki,  bu  da  alınan  yeni fazalar  haqqında  tam  düzgün  məlumat  verir. İlk  dəfə  olaraq  SnBi2S4; Sn4Bi12S11  və  SnSb2S5  tərkibli  birləşmələr   alınmışdır.    SnBi2S4  tərkibli  birləşmə  heksaqonal  struktura  malik  olub,  fotohəssas  material  kimi   təqdim  edilmiş  və  müəlliflik  şəhadətnaməsi  alınmışdır.(SnS)1-x (Bi2S3)x  x<0,5  tərkibli  material  nazik  təbəqəli  örtük  kimi  spektrin  yaxın  İQ  diapazonunda   işləyə  bilən  şəffaf  optiki  pəncə­rələrin  yaranmasında  tətbiqinə dair sınaq aktı alınmışdır.    GeTe- Ni3Te4  kvazibinar  kəsiyinin  tədqiqindən  GeNi3Te5  birləşməsinin   laylı  monokristalı  alınmışdır,   strukturu  müəyyən  edilmişdir.  Bu  material  elektron  texnikasında   istifadəyə  yararlıdır.    PbTe – CoSe2  sisteminin   tədqiqindən  1:1 nisbətində  alınan  PbCoSeTe   birləşməsi  yüksək  effektivli   termoelektrik  material,  optik  və  termodinamik  funksional  xassələrə  malik  yarımkeçirici  material  kimi   təqdim  edilmişdir.    Ln2S3-Ga2S3 –EuS və  Nd2S3-Ga2S3-EuS  üçlü  sistemləri  15  kvazibinar,  2  qismən  kvazibinar   və 7  qeyri-kvazibinar  kəsikləri  üzrə  tədqiq  edil­miş  və  hər  iki  üçlü   sistemin  likvidus  səthinin  proyeksiyası  qurulmuşdur.    Alınan  yeni  tərkiblərin  funksional  xassələri  üzə  çıxarılmış   monokristallar  alınmış  və  termo­dinamik  hesablamalar  aparılmışdır  ki,  bu da  beynəlxalq  elmi informasiya  sistemlərinə  daxil  edilə  bilər.     (EuGa2S40,98( NdGaS3)0,02   və EuNdGa3S7 tər­kibli  monokristallar  spektrin  görünən  oblastında  yaşıl  rəng  şüalanma  verən  lüminofor  kimi  televiziya  və  optiki  informasiyaları  əks  etdirən  ekranlarda  istifadə  oluna  bilər.Lazer  elmeneti  kimi  də  yararlıdır.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Р.Д.Курбанова,А.Н.Мамедов, С.Г.Агдамская, А.М.Алиджанов //Система  PbTe-CoSe2 // неорганические  материалы, 2002,том38, №7, с.792-794 
2.Ф.Н.Абдуллаев, Г.Г.Гусейнов, Р.Д.Курба­нова, Н.А.Абдуллаев//  Механизм  электри­ческой  проводимости  в  монокристаллах GeNi3Te5 // Azərbaycan  Milli Elmlər  Akademiyasının  Xəbərləri Fizika –Riyaziyyat   və  texnika  elmləri  seriyası, fizika  və  astranomoya   2005,№5, 56-60

3.Р.Д.Курбанова,И.Б.Бахтиярлы, А.Н.Мамедов, Г.Г.Гусейнов, Ф.М.Алиева,  В.А. Гасымов // Система GeTe-Ni 3 Te 4  Azərbaycan  Kimya Jurnalı  №2,2007 s.102-104

4.И.Б.Бахтиярлы, Р.Д.Курбанова, Р.И.Керимов, А.Н.Мамедов, Э.Н.Исмайлова. // Изучения  тройной  системы Nd2S3-Ga2S3-EuS  по разрезу  EuGa2S4 – NdGaS3 // X Международное  Курнаковское  совещание  по  физико-химичес­кому  анализу // Самара   2013, с.239-243  
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı  elmi  işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4341988 
Mobil tel. (+994 50) 6853842 
Ev tel. (+994 12) 5380406 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az