Məmmədov Şərafət Haciağa oğlu

 

Anadan olduğu yer Biləsuvar rayonu, Nərimankənd kəndi   
Təvəllüdü 08.05.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi adına  Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji    Universiteti, kimya-biologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Pb-Sb-Sn-S sisteminin Pb-Sb-S və PbS-Sb2S3-SnS qatiliq müstəvilərində faza tarazlıgı və  yeni fazaların fiziki-kimyəvi   xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

6

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Pb-Sb-S və PbS-Sb2S3-SnS üçlü sistemləri tədqiq olunaraq faza tarazlığının tam mənzərəsi aşkar edilmişdir. Kəsiklərin faza diaqramı və likvidus səthlərinin  proyeksiyaları qurulmuş­dur. Alınan nəticələrə əsasən onlar aralıq fazaların məqsədli sintezi üçün elmi əsas olub, monokristalların alınmasında və müəyyən texnoloji məsələlərin həllində istifadəsi zəruridir. Üçlu sistemlərdə iki yeni PbSnSb 4 S 8 və Pb 2 SnSb 2 S 6 tərkibli dördlü birləşmə, PbS, Sb 2 S 3 və SnS əsasında mürəkkəb tərkibli bərk məhlullar alınmışdir. Birləşmələrin və mürəkkəb tərkibli bərk məhlulların elektrofiziki və optiki xassələri öyrənilərək onlardan fotohəssas material kimi spektrin IQ –sahəsində işləyə bilən foto­çevricilərin hazırlanmasında istifadəsi tövsiyə olunur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Мамедов Ш.Г., Бахтиярлы И.Б., Курбанов Г.Р. Фазовые равновесия в системе PbSnS2-PbSb2S// Ж.Неорган.химии, 2010, т.55, № 4, с.676-6782.
2. Мамедов Ш.Г. Фазовые равновесие в системе Pb 2SnSb2 S6-SnS //Ж.Неорган.химии, 2010, т.55, №8,с.1370-1372 (www.naukaran.ruwww.maik.ru).
3. Мамедов Ш.Г., Курбанов Г.Р. Диаграмма состояния системы  Pb5Sb4S11 - Pb2SnSb2S6 //Ж. Неоргaн.химии, 2011, т.56, № 8, с.1398-1400  
4. Бахтиярлы И.Б., Курбанов Г.Р., Аждарова Д.С., Мамедов Ш.Г. Взаимодействие в системе SnS-Sb2S3-PbS // Докл. НАН Азерб, 2012, т. LXVIII c., № 4, s.52-65 

5. Бахтиярлы И.Б., Аждарова Д.С., Мамедов Ш.Г. Тройная система Pb–Sb–S //Ж. Неорган. химии. 2013, т.58, №6, с. 823–829 
6. Гурбанов Г.Р., Исмайылова Р.А.,  Мамедов Ш.Г., Бархалов Б.Ш. Синтез монокристаллов соединения GdBiTe1.5Se1.5// Ж.Неорган.химии. 2013, т. 58, №7, с. 962-964. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 77 ) 2707879 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu azexim@rambler.ru