Muxtarova Ziyafət Məmməd qızı

 

Anadan olduğu yer Şəki şəhəri   
Təvəllüdü 06.07.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.S.Kirov  adına  Azərbaycan  Dövlət  Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Ge-Te-Yb və Ge-Te-Sm  sistemlərində  faza  tarazlığı  və  alınan  yeni  fazaların   fiziki-kimyəvi  xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

 15 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Ge-Te-Yb və Ge-Te-Sm   üçlü  sistemləri  tədqiq  olunaraq  faza  tarazlığınin  tam  mənzərəsi  aşkar  edilmişdir.  Kəsiklərin  faza  diaqramı  və   likvidus  səthlərinin   proyeksiyaları  qurulmuşdur.

Ge-Te-Yb sistemində komqruent  əriyən  Yb

3

Ge

7

Te

2

,  Ge-Te-Sm  sistemində  isə  in-konqruent  əriyən  Sm

5

Ge

2

Te

7

  birləşməsi  müəyyən  edilmişdir. Birləşmələrin  və  mürəkkəb  tərkibli   bərk   məhlulların  fiziki-kimyəvi,  elek-trofiziki,  termoelektrik  və  kristalloqrafik  xas-sələri   öyrənilmişdir.     

(GeTe)

1-x

(YbTe)

x

 tərkibli   ( x=0,05)  effektiv  termoelektrik  ma-terial  alınmışdır  ki,   bu  da  termoelementin  müs-bət  qolunun  hazırlanmasında  istifadə  oluna   bilər.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Мухтарова З.М., Бахтиярлы И.Б., Аждарова Д.С. Триангуляция и проекция поверхности ликвидуса тройной системы Yb–Ge–Te //Докл. НАНА. 2007, №4, с. 53–58.

2. Мухтарова З.М., Бахтиярлы И.Б., Аждарова Д.С. Политермическое сечение Ge

0,79

Yb

0,21

–Те тройной системы Ge–Yb–Te // Химические проблемы журн. 2007, №2, с.383–384

3. Mukhtarova Z.M. Bakhtiyarli I.B., Ajdarova D.S., Novruzova F.A. Triple system Ge–Sm–Te // J. Fac. Eng. Akch. Selcuk Univ., 2007, v.22, № 4, р.79–82.

4. Мухтарова З.М., Д.С.Аждарова, И.Б.Бахти­яр­лы. Исследование полетермического сечения Ge

0,84

Te

0,816

  в тройной системе Ge-Sm-Te Sm

5

Ge

2

Te

7

Азерб. хим. ж. 2011, №4, с.76-79.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı  elmi  işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4341988 
Mobil tel. (+994 51) 8104284 
Ev tel. (+994 12) 5683457 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az