Bağırov Şahin Teymur oglu

 

Anadan olduğu yer Gədəbəy rayonun, Kəsəmən kəndi 
Təvəllüdü 12.01.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kirovabad Pedaqoji İnstitutu,  kimya –biologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2306.01

Üzvi- kimya

Malein anhidridinin ammonolizi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65


12 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri Bitkilərdə vilt xəstəliyinin qarşısını alan preparat sintez edilmiş, alınan maddələrin bir qismi monomez kimi istifadə edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. 1.Ш.Т.Багиров, Я.М.Нагиев, А.Н.Шнулин,В.А.Адигезалов, И.М.Мамедов. Структура  N-фенилимид эндо-2,3-дихлорбицикло [2,2.1]-гентен-5,2,3 дикарбоновой кислоты- журнал структурной химии, Москва, 1988, т.29, №2, с.105-111

2.Ш.Т.Багиров, Я.М.Нагиев,  Г.Г.Шагас,  Ю.Е.Сарожников, В.А.Адигезалов, Ф.Г.Абдинов «Синтез и исследование структуры N замещен­ных имидов дихлормалеиновой кислоты-Азерб. хим. журнал,1986, №4, с 56-59

3.Ш.Т.Багиров, Я.М.Нагиев, Я.Д.Сатуилов, А.Н.Шнулин, Б.К.Пашаев, Г.Н.Шахтахтинский Реакционная способност N –арилдихлормале­инитидов в реакциях диенового синтеза с циклонентадиеном и 1,3- циклогексадиеном. Журн. орг. химии, Москва 1992, т.28, вып.8, с.1643-1646

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Sector müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5381476 əlavə 210 
Mobil tel. (+944 50) 4297842 
Ev tel. (+994 12) 4735632 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az