Abbasov Mürvət Ağazər oğlu

 

Anadan olduğu yer Lerik rayonu    
Təvəllüdü 28.06.1937  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri –üzvi kimya

Alüminat məhlulları daxil olan tarazlıq sistemlərinin 700 C-də fiziki-kimyəvi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

72


25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Əsas elmi nailiyyətləri Alüminat məhlulları daxil olan tarazlıq sistemlərinin fiziki-kimyəvi xassələri tədqiq edilmiş, Ln2O3-B2O3-CoO sistemində alınan LnCo (BO2)5 tərkibli yüksək dielektrik xassəli birləşmə SSRİ EA-nın baş elmi katibi Skryabinin məruzəsində ilin elmi nəaliyyəti kimi qeyd edilmişdir. Bakı və Neftçala yod-brom zavodunun tullantı suyundan respublikanın elektroliz və yeyinti sənayesinin tələbatını ödəyən yüksək keyfiyyətli zörək duzunun alınması texnologiyası hazırlanmışdır. NaCl alındıqdan sonra məhluldan bor konsentratının alınması texnologiyası işlənmişdir. Kimya sənayesinin müəssisələrinin tullantı suyundan və model məhlullardan bəzi mikroelementlərin sorbsiyası tədqiq edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. М.А.Рагимли, А.Н.Нуриев, Х.А.Ильясова, В.Х.Алиева Физико-химическое исследование волокна ПАН-ПЭИ-ФФ до и после сорбции урана из карбонатсодержащих растворов типа морской воды. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər, Bakı, 2010, №4 s. 113-116

2. M.V.Kərimov, Ə.N.Qurbanov, Y.X.İskəndərov Qaradağ yeraltı qazsaxlama anbarında qazın nəqlə hazırlanmasının səmərəli texnologiyasının hazırlanması. Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının elmi məcmuəsi, Bakı, 2011, №2, s.27-34

3. В.А.Исмайлова., А.И.ЯгубовА. Н.Нуриев., Г.Эфендиева., М.А.Гаджиев. Сорбция ионов свинца (Рb2+) из модельных растворов на Na -бентоните. VI Меж. научно-практической конференции. Москва,2012,с.27-30

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 3 il Lerik rayonu orta məktəbində müəllim  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

«Əmək veteranı »  medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 əlavə 136 
Mobil tel. ( +994 70) 6082534 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az