Əli-zadə Gülmira Əhməd qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 17.12.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbayacan Neft və Kimya İnstitutu, kimya-texnologiya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2316.01

"Kimyəvi kinetika və kataliz"

Butanol-2 və Pentanol-2-nin seolit katalizatorları üzərində buxar fazada dehidratasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

61


22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yüksək effektivliyə malik olan metalseolit katalizatorların sintezi və onların üzərində alifatik spirtlərin müvafiq aldehidlərə, karbon turşularına, karbon turşularının mürəkkəb efirlərinə və naften karbohidrogenlərinin tsiklik dien karbohid­rogenlərinə oksidləşdirici dehidrogenləşmə reak­siyalarının tədqiqi və bu reaksiyaların kinetika və mexanizminin öyrənilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1. A.M. Aliyev, D.B. Tagiyev, S.S. Fatullayeva, S.M. Mechidova, G.A. Ali-zadeh, H.N. Hajizade. Modified zeolite ca-talysts in the oxidation reac­tion of n-propyl alcohol /16thinternational Zeolite Conference joint with the 7thInternational Mesos-tructured mamerials Symposium IZC-IMMS2010. Italy. Sorrento. July 4-9, Abstracts. p.247

2. А.М. Алиев, Али-заде Г.А. Кинетическая мо­дель парофазной реакции дегидратации бута­нола-2 и пентанола-2 на цеолитном катали­заторе // Хим. проблемы, 2011, №2, с.284.

3. А.М.Алиев, С.М. Меджидова, Г.А. Али-заде, С.С. Фатуллаева, Р.Ю. Агаева. Применение металлцеолитных катализаторов в окисли­тельном превращении алифатических спиртов С13в карбоновые кислоты /6-ая Всеро­сийская цеолитная конференция с междуна-родным участием «Цеолиты и изопористые материалы, достижения и перспективы», посвя-щенная 100-летию проф. К.В. Топчие-вой. Звенигород. 14-16 июня 2011. с.183

4.A.M.Aliyev, S.M. Mejidova, Ali-zadeh G.A., R.Yu.Ağayeva Oxidative conversion of metanol over the modified zeolites / Азерб. Хим. журнал, №1 2013 г. с. 9.

5. Алиев А.М., Шабанова З.А., Наджаф-Кулиев У.М., Меджидова С.М., Али-заде Г.А. Селек­тив­ное окисли­тельное дегидрирование цикло­гек­сана в цикло­гек­садиен-1,3 на моди­фи­ци­ро­ванных цеолит­ных катализаторах // Нефтепе­реработка и нефтехимия. 2013, № 5, с.27

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 
Mobil tel. (+994 55) 7001712 
Ev tel. (+994 12) 4326725 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az