Əliyeva Validə Xeybər qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı ş.   
Təvəllüdü 09.02.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı  Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Bor və arsen birləşmələrinin termal sularından qatılaşdırılması və alınması şəraitinin tədqiqi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30


8


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bor və  arsen birləşmələrinin termal sularının qatılaşdırılması və alınması tədqiq edilmiş,   model məhlullardan və kimya sənayesi müəsisələrənin tullantı sularından kobaltın və misin statik şəratdə sorbsiyasına müxtəlif faktorların təsiri öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.A.H.Hуриев., Ш.З.Эфендиева, В.Х.Алиева, Ш.З.Эфендиева. Влияние температуры на состав и свойства волокнистых сорбентов ПАН-ПЭИ-ФФ и Форпан до и после сорбции из карбонатсодержащих растворов. Азерб. хим. журнал, 2011, №1, с.23-28

2.Ягубов А.И., Нуриев А.Н., Ахмедов А.Н., Теймурова Э.М., Салимова Т.А., Аскерова Т.Н. Деривотагрофический и рентгенографиический методы исследования бентонита, каолинита и их модифицированных форм адсорбировавших катионные красители. Тезисы докл. Науч. Конф. Посвящ. 100 летнему юбилею акад. М.Ф.Нагиева, Баку 2013, стр.133-136

3.Рагимли М.А., Нуриев А.Н., Эфендиева Ш.З., Ильясова Х.А. Исследование динамики сорбции урана волокнистыми сорбентами ПЕН-ФФ и ФОРПАН в натурных условиях из воды Каспийского моря. Тезисы докл. Науч. Конф. Посвящ. 100 летнему юбилею акад. М.Ф.Нагиева, Баку 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 əlavə 1-36 
Mobil tel. (+994 55) 5773754 
Ev tel. (+994 12) 5386054 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az