Budaqova Rahilə Nazim qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 09.11.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət  Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2314.01

Neft-kimyası

Tsiklopentan  və  tsikloheksan  sıralarının  epoksi­efirlərinin  sintezi, xassələri  və  tətqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

91


30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Metalların  ekstragenti kimi istifadə olunan alifatik və aromatik dioksimlər və oksiturşuların törəmələrinin əsasında yeni kraun-efirləri alınıb. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Будагова Р.Н. Спиро-краун эфиры на основе ароматических кетонов. Деп.рук. в ВИНИТИ. 15.03.12  №, 94  В2012.

2. Зейналов С.Б., Будагова Р.Н., Касумова Н.А., Ф.М.Насири., Багир-заде С.М.Способ получения макроциклических поли­эфиров. Всерос. науч. конф. «Успехи синтеза и комплексо­образования». Москва. 2012, с.119.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51)  8640570 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az