Məmmədova Sima Qeybulla qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 09.12.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri  namizədi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2314.01

Neft kimyası

Propilenin nikel p-allil komplekslri ilə dimerləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Keçid metalların üzvi liqandlarla müxtəlif tip komplekslərinin sintezi metodikaları işlənmiş, alınan komplekslərin quruluş və xassələrində bir sıra qanunauyğunluqlar müəyyən edilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Мамедова С.Г., Мушине Е.А., Кренцель Б.А., Мурвьева Л.С., Фельдблим В.Ш. Димери­зация пропилена под влиянием ьис-(p-аллил (кро­тил)+никельгалогенидов) в сочетании с кисло­тами Льюиса. //Журнал, Нефтехимия, 1973, т.XIII, №1.

2. Джафаров Г.М., Агаева Э.А., Салимов Р.М., Мамедова С.Г., Алиева Д.А., Агаева Р.М.  О некоторых факторах, определяющих протон­ные хим.сдвиги метильных групп. //Kimya Problemləri. 2011, №1, s.56-361

3. Агаева Э.А., Мамедова С.Г., Джафаров Г.М., Мирзабекова С.Р. Синтез и краткая спектро­скопическая характеристика гомологов бис-(полиметалциклопентадиенил-молибден-ди­кар­бонила)//Kimya Problemləri. 2011, №1, s.169-173 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (daxili  147) 
Mobil tel. (+994 50) 4648968 
Ev tel. (+994 12) 4641515 
Faks  
Elektron poçtu