Rəhmanzadə Şamil Fazil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən Tarixi

Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

 

9

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları Monoqrafiya və üç kollektiv monoqrafiya

1) Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri). Bakı, “Aspoliqraf”, 2008, 376 səh.

2) Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Zaqatala mahalının materialları əsasında, 1918-1920-ci illər) // Tarix İnstitutunun elmi əsərləri, 20-ci cild, 2007, s.138-154

3) Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Zaqatala mahalına gürcü iddiaları, 1918-1920) // AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri, 25-ci cild, 2008, s.108-125

4) Decree of Zagatala Area National Council dated 26 June 1918 about uniting with Azerbaijan and its political and socio-cultural aspects // Azerbaijan & Azerbaijanis. Vol 102, No 9-12, 2008, p.172-177

5) Ölümün fövqündə duran qəhrəman (Cavad xan haqqında düşüncələr) // “Ayna” qəzeti, 2009, 10, 17, 24 yanvar saylarında (İ. Ziyadlı ilə həmmüəlliflikdə)

6) Из истории азербайджано-грузинских отношений (1920-1921 гг.) // Россия и Кавказ: История и современность. Материалы международной научной конференции (Махачкала, 22 октября 2009 года). Махачкала, 2009, с.725-734

7) Azerbaycan-Gürcistan ilişkileri bağlamında Zakatala sorunu // Büyük Devletler Kıskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-1920). Editörler: Dr. Qiyas Şükürov, Dr. Vasif Qafarov. İstanbul, İQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2010, s. 210-216

8) Zaqatala dairəsi 1917-1918-ci illərdə: ictimai seçim situasiyasında etnosiyasi identiklik axtarışları // BDU, Tarix və onun problemləri, 2010, №3, c.72-79

9) Закатальский округ в 1917-1918 гг. // AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, xüsusi buraxılış (“Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi varisidir” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları), 38-ci cild, 2011, s.312-319

10) Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2011, 424 s. – kollektiv monoqrafiya (III fəslin 2 və 3 paraqrafları – s. 313-389)

11) Решение Закатальского окружного совета от 26 июня 1918 г. о вхождении в состав Азербайджанской республики в контексте поисков этнополитической идентичности // Кавказ и мир. Международный научный журнал. Международный Университет «Иберия». № 11, ISSN 1987-7293. Тбилиси, 2011, с. 210-214

12) 1917-ci il fevral inqilabından sonra Gürcüstanın siyasi partiyalarının milli ərazi proqramları və Zaqatala dairəsinə iddialar // AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri, 36-37-ci cild, 2011, s. 161-174

13) Особенности культурной трансформации традиционного общества в Азербайджане в условиях нового времени (XIX-XX вв.) (İ.Bağırova ilə həmmüəlliflikdə) // Milli strategiyalar, ideologiyalar və beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar. Bakı, Elm, 2012, səh.55-69

14) M.F. Axundov – Azərbaycan Moderninin ilk mütəfəkkiridir // Milli strategiyalar, ideologiyalar və beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar. Bakı, Elm, 2012, səh.69-84

15) История общественно-культурного реформаторства на Кавказе и в Центральной Азии (XIX – начало XX века). Самарканд: МИЦАИ, 2012. 335 с. (həmmüəllif)

16) The history of publik and cultural reformation in the Caucasus and Central Asia (19th – early 20th century). Samarkand: İİCAS, 2013, 312 p. (həmmüəllif)

17) Azerbaycan-Gürcistan İlişkileri Tarihi Üzerine (1920-1921 yıllar) // İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt 2, sayı 1, s.90-104

18) Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (XVIII əsr – XXI əsrin əvvəlləri). Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 392 s. – kollektiv monoqrafiya (X və XI fəsillər – s. 219-271)

19) Azərbaycan – Gürcüstan münasibətləri: mübahisəli ərazi məsələləri (1918-1920) // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları. 22 may 2013-cü il, Bakı, 2014, s.174 – 198

20) 1918-ci ildə «Dördlər İttifaqı» ilə Antantanın mübarizəsi şəraitində Azərbaycan və Gürcüstan arasında faktiki sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi // AMEA Tarix İnstitutunun elmi əsərləri, xüsusi buraxılış (“Birinci dünya müharibəsi və Azərbaycan” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları), 48, 49, 50-ci cildlər, 2014, s.132-138

21) Вклад азербайджанской нефти в достижение победы над нацистской Германией // Международная научная конференция «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исторических судьбах народов России и Кавказа». Сборник докладов. Назрань: ООО «Пилигрим», 2015, с.269-283

22) Правовой и социокультурный анализ политических процессов в северо-западном регионе Азербайджана в 1917-1918 гг. в контексте становления национальной идентичности // Северо-Кавказский Юридический Вестник, 2015, №4, с. 137-145

23) Установление фактических границ между Азербайджаном и Грузией в 1918 году в условиях борьбы Четверного Союза с Антантой // Первая мировая (Великая) война 1914-1918 гг.: крупные военные операции. К 100-летию Брусиловского (Луцкого) наступления Российской Императорской Армии Первой мировой (Великой) войне 1914-1918 гг. Материалы международной научно-практической конференции, Республика Ингушетия, г. Магас, 30 мая – 2 июня 2016 г. Ростов на Дону.: Южный издательский дом, 2016, с. 138-145

24) Мазымчайский инцидент: пограничный спор как негативный фактор в азербайджано-грузинских отношениях 1918-1920-х годов // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (İctimai elmlər seriyası), 2016, №3, s. 35-42

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4598592 
Faks (+994 12) 4926282 
Elektron poçtu shamil-rahman@mail.ru