Əlimirzəyev Allahverdi Nüsi oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

 
Təvəllüdü 30.04.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Voznesenski ad. Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5502. 01

Ümumi tarix

Erkən Elam cəmiyyəti piktoqrafik sənədlərdə

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan tarix elmində elamşünaslığa həsr olunmuş ilk dissertasiya 
Elmi əsərlərinin adları 1. Erkən Elam cəmiyyəti: siyasi-iqtisadi münasibətlər və yazı tarixi (e.ə. IV-III minilliklər). Bakı, Şərq-Qərb, 2011, 265 s.

2. Отражение ранних контактов Урука с Эламом в историко-эпической традиции шумеров//Известия Академии Наук Азербайджана. Серия истории, философии и права, 1992, №3-4, с. 92-98.

3. К расшифровке знаков – цифр протоэламского письма//Вестник древней истории, 1993, №3, 3-20. (həmmüəllif)

4. Как мидийцы называли свою столицу / Труды Научной конференции посвященной 80 летию академика Играра Алиева, 12 март, 2004, Баку, c.67-75

5. Месилим – царь Киша//Азербайджан и азербайджанцы, 2010, №1-2, вол. 105-106, с.139-143.

6. Эламский город URU x A = Хухнур//Труды Института Истории НАН Азербайджана. Баку, 2010, Том 32, с. 3-9.

7. К расшифровке знаков-сосудов протоэламской письменности// Azərbaycan arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2010, №2, с.35-40.

8. Борьба царей Кутиума за власть (К новой интерпретации старых источников)// Азербайджан и азербайджанцы, 2011, №1-2,Vol. 109-110, с.119-128.

9. Azərbaycan diplomatiyasının miladdan öncəki tarixindən//Amea Tarix İnstitutu Elmi əsərlər, 2011, Cild 36-37, s. 49-54.

10. Anubanini// Azərbaycan arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2012, №1, с.98-103.

11. Из ранней истории Аванской династии Элама// Кавказ и Мир. Международный научный журнал. Тбилиси, 2013, №16,с. 54-57.

12. Azərbaycanın naxçıvan bölgəsinin Urartu ilə siyasi əlaqələri tarixindən// Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ, 27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun matürialları. Naxçıvan, 2013, s.112-114.

13. Кцр-Араз мядяниййяти ъямиййятляринин инзибати идаряетмясиня даир йени тапынтылар// Azərbaycan arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2013, №1, s.34-39.(həmmüəllif)

14. О первых царях Кутиума//Азербайджан и азербайджанцы, 2013, c. 49-54.

15.İlk atəşpərəstlər mixi yazılı mənbələrdə// BDU İlahiyat fakultəsinin elmi məcmuəsi, № 23, 2015,s. 213-220.

16. Qubadlı. Qədim azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı, 2013 (həmmüəllif).

17.Azərbaycanın qədim tarixinə dair yazılı mənbələr. Müntəxəbat. Bakı, Turxan, 2014 s. 203 (həmmüəllif və tərtibçi).

18. Marağa şəhərinin tarixində skiflərin roluna dair//Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. 41-43 cild, 2012, s. 3-14

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 8345640 
Ev tel. (+994 12) 4776333
Faks  
Elektron poçtu alimirzoev.60@mail.ru