Cəfərova Aytən Cəfər qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 21.06.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5719.01

Folklorşünaslıq

Ordubad folklor mühiti 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23


6  

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Ordubad folklor mühiti ilk dəfə bir problem kimi əhatəli tədqiqat predmetinə çevrilmiş, problemin məzmunu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Azərbaycan folkloru antologiyası, XXIII kitab. Naxçıvan örnəkləri, II cild. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 332 s.

2.Ordubad folkloruna mətbəx nümunələrinə məxsus qədim izlər //  Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix). Elmi toplu. IV. Naxçıvan: 2012 s.32-35.

3.Ordubad əfsanələrinin regional xüsusiyyətləri // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (qırx üçüncü say). Bakı: Nurlan, 2013  s.132-138

4.Ordubad lətifələrinin regional xüsusiyyətləri // Bakı Univer­si­tetinin xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası. №1, 2014, s. 28-32.

5.Xalq uşaq oyunları mədəniyyətlə bir başlanğıcda  //  “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: “Zərdabi LTD” MMC, 2014  s.101-108.

6.Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlər sistemində Heydər Əliyevin xidməti: Novruza yaşıl işıq (Ordubadda Novruz bayramı) // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 2 hissədə, I hissə.  Bakı: 2015, s.218-224

7.Xalq mədəniyyətində mərasim folklor nümunələrinin yeri (Ordubad folklor nümunələri əsasında) // Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri. Beynəlxalq İpək Yolu konfransı:  Məruzələrin tezisləri. Naxçıvan: 2015, 16-17 oktyabr, s.160

8.Mifoloji inanclar və obrazlarla bağlı əski təsəvvürlər (Naxçıvan MR Ordubad bölgəsindən toplanmış materiallar əsasında// Azərbaycanşünaslığın “Keçmişi, bu günü və gələcəyi” (Dil, folklor, ədəbiyyat, sənət və tarix). Qafqaz Universiteti, fənn-ədəbiyyat fakültəsi, Çağdaş türk ləhcələri və ədəbiyyatları bölümü. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsinin yaranmasının 10-cu ildönümü münasibətilə. Beynəlxalq simpozyum. Qars: 2015, 24-25oktyabr. s.43-46.

9.Материалы II Международной научно-практической конференции на тему «Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия XXI века»

10.Türk mədəniyyətini ifadə edən mənəvi dəyər normaları. Yozqatta və Naxçıvanda inanc-sınama nümunələri (müqayisəli araşdırma) //  Bozok Universiteti Beynəlxalq Bozok simpozyumyu: Yozqat: Gramaj Gəzetçilik Mətbəəçilik Bilgisayar, 2016, 5-6-7 may, s.56.

11Баяты (четверостишие) в Ордубадской фолклорной среде //  Вестник Казахского Национального Педаго­ги­ческого Университета имени Абая. Серия филология, 2016, № 2, 0,5 ç.v.

12.Kağızmanlı Hıfzı şeirlərinin Azərbaycan türkcəsinə tərcüməsi baxımından bir araşdırma  (doç. dr. Elxan Yurdoğlu-Məmmədovla birlikdə) / “Beynəlxalq Kars alimləri simpoziumu”nun (21 Oktyabr 2018-ci il, Türkiyə, Kars)  materialları.

13. Mərasim folklorunda ictimai davranış problemləri / Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Folklor və Dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2019, 388 səh. (s.78-86). 

14. Naxçıvanda keçirilən bayram və mərasimlərin öyrənilməsi üçün dəyərli mənbə / (A.Orucov, E.Məmmədov. Naxçıvanda bayram və mərasimlər (ənənə və müasirlik) kitabına ön söz. Naxçıvan: Əcəmi, 2018. 144 s. s.3-7.

15. Naxçıvan folklor mühitində bayatılar əxlaqi-mənəvi düşüncənin ifadəsi kimi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”  jurnalı. Naxçıvan: Tusi, 2019,  №1, s.232-235.

16. Əski türk mərasimləri düşüncəsi ilə bağlı olan yallılar erkən yaradıcılıq qaynaqlarında // “Axtarışlar” jurnalı. Naxçıvan: Tusi, 2019, №1, s.57-61.

17. Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun  əsərlərində bədii fikrin ifadəsində folklor örnəklərinin rolu //  “Axtarışlar”, Naxçıvan: Tusi, 2019, №2, cild (10), s.61-65.

18. Azərbaycan-türk etnik mədəni sistemində yallı: “Köçəri” yallısı türk etnosunun fərdi düşüncə modeli kimi. “Naxçıvanuniversiteti. Elmi əsərlər”. Naxçıvan: “Nuh”, 2019, №2.

19.  Folklor motivləri Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı və “Molla Nəsrəddin” jurnalında milli oyanışa çağırış üsulu kimi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Elmi əsərlər” jurnalı. İctimai və humanitar seriyası. Naxçıvan, “Tusi”, 2019, №3, cild-15. s. 221-228.

20. Ərtoğrol Cavidin folklorşünaslıq irsində məkani-mənəvi dəyər daşıyan toy və yas mərasimlərinin yeri / Ərtoğrol Cavid: taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2019. s.107-119.

21. Nəsimi yaradıcılığında folklor ənənəsi etnik düşüncənin məhsulu kimi. İmadəddin Nəsimi və folklor. Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı şəhəri, noyabr, 2019-cu il.

22. Nəsimi yaradıcılığında simvollaşdırılmış folklor motivləri. Mənəvi dəyərlər sistemində Nəsimi fenomeni. Elmi-praktik konfrans. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Mənəvi dəyərlərin təbliği fondu. Bakı, 19 aprel 2019-cu il.

23. Qafqazda rəqs mədəniyyəti: Azərbaycan yallı rəqslərinin Qafqaz mədəniyyətində rolu və əhəmiyyəti. I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. “Elger” elm-təhsil mərkəzi. Elm və Təhsilin aktual problemləri. Kars, 15 oktyabr 2019-cu il.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Ordubad şəhər 1 saylı tam orta məktəbdə Azərbaycan dili bə ədəbiyyat müəllimi

2017-ci ildən etibarən NDU tarix və filologiya fakültəsində, 2019-cu ildən Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıqda saathesabı müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr. 76  

Vəzifəsi böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  (+994 50) 4665579 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

ceferli_ayten@mail.ru