İsmayıl Zülfiyyə Hüseyn qızı

 

Veb-sayt  
  
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Kəngərli rayonu, Qarabağlar kəndi 
Təvəllüdü 22. 12. 1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5706.01

Azərbaycan dili

Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

171

 

32

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Dilçilikdə ilk dəfə qeyri-təyini ismi birləşmələr problemi əhatəli tədqiqat predmetinə çevrilmiş, problemin məzmunu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Elmi əsərlərinin adları
 1. Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr. Bakı: Elm və Təhsil, 2012, 192 s.
 2. Theoretical problems of word creation in the dialects and accents of Nakhchivan and the Eastern Anatolia. ISBN 978-3-659-97732-9 Almaniya,  Lambert academic publishing, 2016, 124 p.
 3. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 218 s. ISSN 2311-8482
 4. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və azərbaycançılıq ideologiyası. Bakı: Elm və Təhsil, .2017, 192 s. ISBN 978-9952-8176-4-5
 5. Naxçıvan dialekt və şivələrinin tədqiqi məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2018,  200 s.  ISBN 978-9952-8176-0-7
 6. Ortak türk kültüründe Nahçıvan ağızları. Almaniya, LAMBERT Academic Publishing,   ISBN: 978-620-0-24510-6. LAP  2019, 128 s.
 7. Ədəbi-bədii dil və  dilçilik araşdırmaları. Üç cilddə, I c., Bakı: Elm və təhsil, 2020, - 226 s. ISBN 978-9952-8380-9-1
 8. Theoretical problems of derivatology (word creation) in the dialects and accents of Nakhchivan // International Journal of Sciences and ResearchPonte THOMSON Reuters, ISSN: 0042-423X, İmpact factor: 0.814, 5-year impact factor: 0.850, İtaly, Nov 2018, Vol. 74 | No. 11/1 | p. 235-262
 9. The word creation lexicical way in Nakhchivan dialects and accents // European Academic Research. İmpact factor: 3.4546,  Vol. VI, Issue 5 / August 2018, p. 2102-2118.
 10. Nahçıvan ağızlarında morfoloji üsulla sözyapımının kıyaslamalı incelenmesi// Avrasya Uluslararası araştırmalar dergisi. Türkiye,  Cilt: 6,  Sayı:13, Mayıs 2018, s. 684-692.  ISSN 2147-2610.
 11. Ağrı dağı çevresi illeri ve Nahçıvan ağızlarının morfolojik karşılaştırmalı tahlili  / II Uluslararası türk kültüründe Ağrı dağı sempozyumu kitabı. İstanbul, 2018, s. 419-425
 12. “Kitab-ı Dede Korkut” destanlarında isim tamlamaları üzerine inceleme. EKEV Akademik dergisi. Ankara: 2010, sayı 48, səh. 467-476.
 13. Неатрибутивные именные словосочетания как виды именных словосочетаний. Тылтаным. Казакстан/ Алматы:  2011, №1-2, с. 207-212.
 14. 4. Теоретические вопросы неатрибутивные именных словосочетаний на Азербайджанский языке. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва: 2012, с. 110-113.
 15. Ethno-linguistic analysis of the roots of some words homonyms in the dialects and subdialects the Nakhchivan Autonomous Republic and Eastern Anotolia // The Tenth European on Languages, Literature and Linguistics. Austria / Vienna. 2016, p. 44- 48
 16. Связи литературного языка и диалекта на современном этапе [на основе диалектных материалов Нахчыванской ар и восточной Анатолии] Science and world / international scientific jurnal №3 (31), 2016, Vol. III. s.  36-38.
 17. Anadolu ve Nahçıvan ağızlarında akrabalık terimleri üzerine inceleme / Uluslararası Ahlat–Avrasiya kültür ve sanat sempozyumu. İstanbul, 2013, s. 548-553
 18. “The word creation connected with the name of the weaving things  in Nakhchivan dialects and accents” // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций (ISSN 2073-0071) . Москва: 2017, №3 (98) марта, часть IV,  с. 7-9.
 19. Semantics of some ords used in Nakhchivan dialects and accents // Международная научная конференция  "Современная Филология" / 2017, Самара. (ISBN 978-5-91918-188) с. 45-47
 20. The traces of ancient history in the dialects and accents of Nakhchivan and the Eastern Anatolia / Traditional culture of the turkic peoples in the changing world / Materials of the I intrnatianal scientific conference 12-15 April 2017,  Kazan, Ak Bure,  c.  203-205.
 21. Окончания -sa,- se в Нахчыванских диалектах и акцентах, ее праформы и дериваты  //  Kazakh National Pedagogical University ABAİ “BULLETIN” Series “Philological sciences”.  Almatı:  2019,  №1 (67),  p.  53-57.  İSSN 1728-7804
 22. Сравнение лексико-семантического развития глаголов в Нахчыванских диалектах с огузской группой тюркских языков // Telavi State University Transactions, SSN 1512-0600, Tibilisi, 2018, №1 (31), p. 98-103
 23. Форма и моделы неатрибутивных именных словосочетаний /Международной конференции  "Филологические науки в России и за рубежом" / Санкт-Петербург (февраль 2012 г.) (ISBN 978-5-91918-188) с. 125-128
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1998-2020 Naxçıvan Dövlət Universitetində saathesabı müəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları
 1. Rusiya Federasiyası Elmi ictimai təşkilatının “İnterclover” bəynəlxalq müsabiqəsinin II  dərəcəli diplomu (2020)
 2. İLİN ALİMİ / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin qərarı ilə verilən Fəxri Fərman və mükafat (2011).
 3. İLİN ƏN YAXŞI GƏNC ALİMİ Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təltif edilib  (2012)
 4. Elm sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə Naxçıvan MR  Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təltif edilib (2015)
 5. Naxçıvan Mətbuat Şurasının “Milli dəyərlərimizi qoruyaq və yaşadaq” mövzusunda keçirdiyi müsabiqədə təqdim etdiyi Diplom (2012)
 6. 1993-1997 Cəlil Məmmədquluzadə adına Təqaüd/ Naxçıvan Dövlət Universiteti
 7. Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyinin Fəxri Fərmanı (1996, 22 noyabr).
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr. 76 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3676444
Ev tel. (+994 36) 5446464  
Faks  
Elektron poçtu ismayilzulfiyye@yahoo.com