Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikasi, Lerik r.-nu
Təvəllüdü 14.11.1979
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Universiteti, kimya və biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2306.01

Üzvi kimya

Mono-, di(2-hidroksilpropil)aminlərin və tiokarbamidlərin sintezi və xassələri  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40, o cümlədən 1 kitab

 

18


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri – Fundаmentаl tədqiqаtlаr sаhəsində аpаrılаn işlər nəticəsində müxtəlif funksiyаlı аşqаrlаrın təsir mexаnizmi öyrənilmiş, аşqаrlаrın tərkibi, quruluşu və funksiоnаl xаssələri аrаsındаkı аsılılıq müəyyənləşdirilmişdir. Bu tədqiqаtlаr nəticəsində yüksək təsirə mаlik аşqаrlаrın оptimаl quruluşu prоqnоzlаşdırılmış və sintez edilmişdir.

-  İlk dəfə İtaliya, Türkiyə və İran alimləri ilə müştərək yerinə yetirilən tədqiqatlar nəticəsində 50-dən artıq di-, tetra-, heksahidroprimidintionlar, onların xlorlu və sulfamidlərdən ibarət yeni törəmələri sintez edilmiş və fərqli metodla antioksidant, karboanhidraz I, II izoenzimlər üzrə yüksək inhibitor təsirləri müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. А.Р.Суджаев, И.А.Рзаева, Р.А.Наджафова, M.А.Aллахвердиев,Ю.С.Сафаров, Исследование антиокислительных свойств тиокарбамидных производных некоторых аминоспиртов”, Журнал прикладной химии, 2012, т.84, №8, с.1329-1332.

2. Afsun Sujayev, Vagif Farzaliyev, Emin Garibov. Synthesis and transformations of some tetrahydropyrimidine-5-carboxylates, International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, Year: 2016 -Issue: 3 V.35, p.101-106, Philadelphia, USA.

3. Afsun Sujayev. Synthesis and antimicrobial properties of some tetra(hexa)hydropyrimidine-thiones, American Scientific Journal № 4 (4) / 2016, p.55-59.

4. A.R.Sujayev, E.N.Garibov, N.M.Nazarov, V.M.Farzaliev, M.Ə.Allahverdiyev ,“The synthesis of 2. 6 - bis (aryl) hexahydro – 1,3,5 – triazine – 4-thion”, «Kluczowe aspekty nauko wej dzialnosci”, Praqa-2013, s.69-70.

5. Ə.R.Sucayev, M.Ə.Allahverdiyev, Y.C.Səfərov “1-(2-anilino-1-metiletil) tiokarbamid sürtkü yağlarına təsir edən antimikrob aşqar kimi”, Az. SMPDK-nin ixtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri, rəsmi bülleten, А20070281, №3, 2009.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Aşqarlar Kimyası İnstitutunun magistrlərinə “Zərif üzvi sintez” fənni üzrə məruzələrin oxunması və onlara elmi rəhbərlik 
Digər fəaliyyəti  AMEA AKİ Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri
Təltif və mükafatları “Gənclər üçün akademik Əli Quliyev mükafatı” (2014).
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci  məhəllə   
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 3978801
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu s.afsun@mail.ru