Vəlizadə Solmaz Fətəli qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 14.04.1943 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


04.00.20

Mineralogiya

Kasdağ kolçedan-polimetal yatağı filizlərinin mineral tərkibi və əmələgəlmə şəraiti (Böyük Qafqazın cənub yamacı)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

67

 

33
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri “Azərbaycanın mineralları” ensiklopediyası tərtib olunmuşdur.

Azərbaycanın bəzi filiz obyektlərində onlar üçün yeni olan bir sıra minerallar aşkar edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Логико-информационный анализ колчеданных месторождений и рудопроявлений Азербайджана. Xəbərlər, 2000, N1, Yer elmləri. Səh.11-19

2.Цветные металлы.Свинец и цинк. «Геология Азербайджана, Т.VI. Полезные ископаемые». Баку, Nafta Press, 2003.  С. 156-198

3.Минералы Азербайджана (энциклопедия) Баку, Nafta Press, 2008, 361стр.

4. Геолого-генетические модели типовых колчеданных месторождений Азербайджана. Xəbərlər, Yer Elmləri,N4, 2006, С.12-24

6.Некоторые особенности минерального сос-тава и условий формирования колчеданных руд южного склона Большого Кавказа. »Проб-лемы и перспективы современной минерало-гии (Юшкинские чтения-2014)». Материалы  минер. семинара с международным участием. Россия. Сыктывкар, 19-22 мая 2014г.С.99-100.

7.Типоморфные особенности  главных рудооб-разующих минералов Кацдагского месторож-дения (южный склон Большого Кавказа). Труды XIII Bсероссийской (с международным участием) Ферсмановской научной сессии, посвящ.50-летию Дня геолога. Россия Г.Апатиты, 4-5 апреля 2016 г.С.159-161.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “Əmək veteranı” medalı
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141;. 148 
Mobil tel. (+994 55) 8190545
Ev tel. (+994 12) 4534215 
Faks  
Elektron poçtu

velizade.43@mail.ru