Məmmədbəyov Elxan Şərif oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıSabirabad rayonu, Yolçubəyli kəndi
Təvəllüdü 25.10.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.01

Fiziki Coğrafiya, Landşaftların geofizikası və geokimyası

Kiçik Qafqazın cənub- şərq yamacı landşaftlarının antropogen dinamikası (aerokosmik materialların tətbiqi ilə)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50-dən çox

 

10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Kiçik Qafqazın cənub–şərq hissəsi təbii landşaftlarının antropogen təsirlər nəticəsində inkişaf meyilləri, dinamikası və differensisiya xüsusiyyətləri aerokosmik tətqiqat metodları əsasında tədqiq olmuş və  nəticəsində iri miqyaslı  (1: 200000) xəritələr tərtib olunmuşdur.

Kür Araz ovalığı müasir landşaftlarının tətqiqi  nəticəsində ərazinin ekoloji- coğrafi xüxusiyyətləri, səhralaşma ocaqları müəyyən olunmuş və xəritələşdirilmişdir. Landşaftların ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə onun təbii ehtiyat potensialı müəyyən olunmuş və qiymətləndirilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacı  dağ meşə landşaftlarının antropogen dinamikası. Azərb. EA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası , 1999, № 3.

2. Факторы влияния экогеографических условий на современные ландшафты прикаспийских низменнстей (на примере Самур-Дивичинской низменнсти) Географические проблемы устойчивого развития: теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию института географии АОЦНЗМО РК. Алматы, Казахстан. 27-29 августа 2008 г.

3. Böyük Qafqazın  şimal-şərq yamacı rekreasiya ehtiyatlarının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri. Təbii təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəm-nin  əsərləri, XIV cild. Bakı-2010.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393376 
Mobil tel. (+994 50) 3516761
Ev tel. (+994 12) 5601238
Faks  
Elektron poçtu

elxangeo@mail.ru