Quliyeva Sevil Yunis qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 04.09.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı


- mövzunun adı

 


5408.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası 

Naxçıvan Muxtar Respublikası aid geokomplekslərinin səhralaşma xüsusiyyətləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

71
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə ölkə ərazisində, xüsusi ilə də landşaft komplekslərində müşahidə olunan ekoloji-coğrafi gərginlikləri tətqiq etmiş, onların törətdikləri risk və təhlükələri qiymətləndirmişdir. Eyni zamanda landşaftların səhralaşma problemi üzrə ilk dəfə olaraq yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi ölkəmizin müxtəlif regionlarında səhralaşmanın dərəcələrini, tiplərini və nəticələrini tədqiq etmişdir. O, həmçinin Xəzəryanı ölkələrin 1999-2000-ci illərdə TACİS proqramı çərçivəsində birgə yerinə yetirdikləri йетирдикляри « Программа по охране окружающей среды Каспийского моря» mövzusunda səhralaşma prosesinin inkişafı və proqnozun aid beynəlxalq tədqiqatın həmmüəllifidir. Həmin tədqiqatlar nəticəsində Xəzər dənizi sahil zonasının landşaft komplekslərində dənizin səviyyəsinin təsirini araşdırmış onların deqradasiyaya uğramasının nəticələrini müəyyənləşdirmişdir. Bu beynəlxalq tədqiqatlar nəticəsində isə regionda səhralaşma prosesinin inkişafının proqnozunu işləyib hazırlamışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Arid və semiarid geokomplekslərində səhralaşmanın əsas indikatorları və dərəcələri (Naxçıvan MR timsalında). Azərbaycan EA "Xəbərləri" Yer elmləri seriyası, 2001, №3, s. 31-34.

2. Закономерности дифференциации ландшафт-ных геокомплексов под воздействием барьерного эффекта гор (на примере азербайджанской части Большого Кавказа) (в соавторстве с Микаиловым А.А., Кучинской И.Я.). Сборник научных трудов «Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию» Киев, 2003, с. 114-116.3. Arid və semiarid dağ geosistemlərində səhralaşma. Bakı – 2011. 195 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  14 il BDU-nun Coğrafiya fakültəsində  müəllim  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393376
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

elgeom@mail.ru