Teymurov Mövlud Əsədulla oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer AzərbaycanRespublikasıŞəki rayonu, Aşağı Göynük kəndi
Təvəllüdü 09.06.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti , Coğrafiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


11.00.07

Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları

Kiçik Qafqaz  çaylarının su ehtiyatlarının  hesablanma  metodikası və  onların  qiymətləndirilməsi (Azərbaycan  daxilində)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43

 

3

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Çayların su ehtiyatlarını hesablamaq üçün metodikanın verilməsi. 

Çay axımının ildaxili, fəsillər və aylar üzrə paylanmasının öyrənilməsi. Çay axımının təbii tənzimlənməsi, ilin isti və soyuq dövründə paylanması gedişinin araşdırılması.Çay axımı dəyişkənliyinin öyrənilməsi, Kiçik Qafqaz çaylarının ilk dəfə olaraq variasiya əmsalı xəritəsinin işlənməsi. 
İnzibati rayonların su ehtiyatlarının öyrənilməsi.
Su ehtiyatlarından bitkilərin vegetasiya və  intensiv suvarma dövründə istifadəsinin öyrənilməsi.
Su ehtiyatlarının istifadə sferasının (suvarma, heyvandarlıq, əhalinin su təchizatı və s.) və onların sahələr üzrə təminatlılıq vəziyyətinin araşdırılması.

Elmi əsərlərinin adları

1. Axımın dəyişkinliyinə dair (Kiçik Qafqaz çayları timsalında), Azərbaycan Su Problemləri 

ETİ, “Su: problemlər, axtarışlar” elmi-praktik konfransın materialları, 21-22 oktyabr, s. 25-26, 1999.
2. Göyçay və Girdimançayın hidroloji xüsusiyyətləri, Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer Elmləri Bölməsi, №3, 2000-ci il, s. 48-52.
3. Geoloji quruluşun çay axımına təsirinin öyrənilməsi (Kiçik Qafqaz çayları timsalında), Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, 2002, səh. 166-167.
4. Süxurların sukeçirmə qabiliyyətinin yeraltı çay axımının dəyişilməsində və illik paylanmasında rolu, Azərbaycan MEA, “Xəbərləri”, Yer Elmləri Bölməsi, №2, 2002.
5. Səhralaşmanın Kiçik Qafqaz regionunda spesifik xüsusiyyətləri, “Azərbaycanda səhralaşma problemləri” elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2003, s. 2009-2011.
6. Müstəqil Azərbaycanda su siyasətinin əsas istiqamətləri, YUNESKO-nun Beynəlxalq Hidroloji proqramı, Su ehtiyatları: problemlər, perspektivlər. BDU,2003, s. 21-23.
7. Suvarma dövrü axımının hesablanması, Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Bakı,2004, s. 150-152.
8. Çaylarda intensiv suvarma dövrü axımının qiymətləndirilməsi (Kiçik Qafqaz daxilində), Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, IX cild, 2004, s. 400-403.
9. Sel aktivliyi dövründə yağıntı və axim kəmiy- yətlərinin paylanması (Şəki-Zaqatala regionu tımsalında), “Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii-dağıdıcı hadisələri və regionun inkişafının ekocoğrafi problemləri”elmi-praktik konfransı, Şəki, 2005, s. 35-38.
10. İntensiv sellər dövründə su və gətirmələr axımının paylanması, “Dağlıq ərazilərin tarazlı inkişaf problemləri” adlı konfransın materialları, AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Coğrafiya Cəmiyyəti, Bakı, 2006, s. 446-448.
11. Kiçik Qafqaz çaylarının ekocoğrafi vəziyyəti və su problemlərinin bəzi həlli yolları, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, 2008, s. 258-262.
12. Respublikamızın əhalisi məcburi köçürülmüş rayonlarının su təchizatı- nın sosial-iqtisadi və ekocoğrafi problemləri, “Təbii-təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatı coğrafi problemləri”, Azərb. Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, XIV cild, 2009, s. 251-253.
13. Kişçayın maksimal axım sıralarının təyini, “Fövqəladə hallar və ətraf mühit”, t.e.d.,prof. H.O.Ocaqovun 70 illik yubileyinə həsr olunan konfrans materialları, AİMİ, 15-16 dekabr 2009, s. 27-28.
14. New approach to fluvial sediments and their ecology in Azerbaijan in transition period, “Strategy of quality in industry and education”, June 4-11, 2010, Varna, Bulgaria, Volume 1, pp. 508-511.
15. Çayların asılı gətirmələrinin axım sıralarının statistik təhlili (Azərbaycan daxilində), “Azərbaycan və onunla qonşu ölkələrin təbii-təsərrüfat sistemlərinə iqlimin qlobal dəyişməsinin təsirinin qiymət-ləndirilməsi” elmi konfransı, BDU və ACC-nin BDU filialı, Bakı, 2010, s. 59-62.
16. Quba-Xaçmaz kurort-rekreasiya regionu çaylarının hidrokimyası, “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” üçüncü Respublika elmi-praktik konfransı, Azərbaycan Turizm İnstitutu, Bakı, 2010, s. 40-45.
17. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda suvarma əkinçiliyinin su təchizatı, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, 2011, XVI cild, s. 237-240.
18. Kiçik Qafqaz çayları axımının dəyişkənliyi və təbii tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsi, “Qloballaşma ilə əlaqədar fövqəladə hallara qarşı mübari-zənin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 30-31 may 2012, İnşaat Mühəndisləri Universiteti, s. 30-31.
19. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin su təchizatının sosial problemləri, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti qurultayının materialları, 2013, XVII cild, s. 221-225.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5385418 
Mobil tel. (+994 55) 6088508 
Ev tel. (+994 12) 4402476 
Faks  
Elektron poçtu movlud_teymurov@yahoo.com