Şıxəliyeva Kamilə Balabəy qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 

Təvəllüdü

23.02.1953 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

06.01.05

Seleksiya və toxumçuluq

"SİMMİT/İKARDA” yumşaq buğda kolleksiyasının ekoloji dəyişkənliyi və Abşeron şəraitində seleksiya cəhətdən qiymətləndirilməsi (1993-1994-cü illərin materialı)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42 


15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan ərazisində yayılmış və introduksiya olunmuş əkin göy noxudu, noxud, mərcimək və soya bitki nümunələrinin genetik ehtiyatları toplanaraq tədqiq edilmişdir. Trustfondun paxlalı bitkilərin tədqiqi və toxumlarının yerli və beynəlxalq genbanklarda uzun müddətli saxlanılması layihəsinin iştirakçısı kimi fəaliyyət göstərirəm. 2012-2013-cü illərdə Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən maliyyəşdirilən «Azərbaycanda ərzaq paxlalı (noxud, mərcimək) bitkilərin quraqlığa davamlı formalarının tədqiqi və məhsuldarlıq meyarlarının müəyyən edilməsi» adlı layihənin icraçısı olaraq fəaliyyət nəticəsində özək kolleksiya yaradılmışdır.Seçilmiş quraqlığa davamlı formaların fermer təsərrüfatlarında səpini tövsiyyə olunur ki, bu da əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və kənd təsərrüfatı istehsalının yüksəlməsinə elmi töhfə olacaqdır.  Kolleksiyada olan İKARDA mənşəli mərcimək genotiplərindən təkrar fərdi seçmə üsulu ilə yüksək məhsuldar qırmızı dənli sort alınmış və “Jasmin” adı altında SNSMÜDK-na təqdim olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1.     Шихалиева К.Б. Роль зернобобовых культур в обеспечении продовольственной программы потребителей в Азербайджане.//«Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri». I cild. Bakı: Elm, 2009, səh. 246-252.

2.     Шихалиева К.Б. Коллекция зерновых-бобовых культур как источник исходного материала для актуальных и перспективных направлений селекции. //«Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri».IIcild. Bakı: Elm, 2010, səh. 85-93.

3.     Шихалиева К.Б., Амиров Л.А., Бабаева С.М.. Чечевица (LensculinarisMedik.) - ценная продовольственная зернобобовая культура. //Научно-теоретический журнал Министерства Сельского хозяйства Азербайджанской Республики. «Azərbaycan aqrar elmi», jurnal, Bakı: 2011,səh. 58-60.

4.     Şıxəliyeva K.B., Hüseynova T.N.. Noxud (Cicer arietinum L.) bitkisinin təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərinin və stress faktorlara davamlılığının öyrənilməsi. //AMEA Gəncə  Regional elmi mərkəz. “Xəbərlər məcmuəsi” №44.  Gəncə: “Elm” nəşriyyatı, 2011, səh. 18-20.

5.     Шихалиева К.Б. Коллекционная стратегия зернобобовых культур для актуальных и перспективных направлений селекции. //Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu Aqrar Elm Mərkəzi Elmi Əsərləri məcmuəsi, XXIII cild, Bakı, 2012, səh. 82-85.

6.     Шихалиева К.Б. Роль генофонда зернобобовых культур в решении задач селекции. //“Интродукция нетрадиционных и редких растений.” Материалы Х Международной конференции. 25-28 июня 2012, Ульяновск. Том 2, səh. 262-270.

7.     Шихалиева К.Б. Экономическая эффективность использования перспективных форм из генофонда нута и чечевицы в условиях Азербайджана. //“Heydər Əliyevin Torpaq islahatları ərzaq təhlükəsizliyinin təminatıdır” mövzusunda elmi-praktiki konfrans. Torpaqşünaslıq və aqrokimya.  Cild 21, №1. Bakı: Elm, may 2013, səh. 437-440.

8. Şıxəliyeva K.B., Əmirov L.A. Müxtəlif mənşəli noxud (Cicer arietinum L.) genofondunun Abşeronda tədqiqi. //Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu. Elmi əsərləri məcmuəsi, XXIV cild. Bakı: “Müəllim nəşriyyatı”, 2013, səh. 36-40.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 55) 8246636 

Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

kamila53@mail.ru