Gəraybəyova Nərgiz Əbdül Rəhman qızı

 

Veb-sayt  

  

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

07.11.1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycən Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.15

Genetika

Heksaploid  tritikalinin covdar və buğda ilə çarpazlaşmada istifadə olunması və hibridlərin genetiki- seleksiya cəhətdən öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

39

 

14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Arpa kolleksiyasinın yaradilması; Azərbaycan mənşəli və introduksiya olunmuş arpa nümunələrinin toplanılması, öyrənilməsi və ex situ qorulması məqsədiləgenbanka təfil verilməsi. Yabanı arpa Hordeum vulgare subsp. spontaneum-un(C.Koch) Thell.Azərbaycan ərazisindən toplanılması, ətraflı öyrənilməsi və genofondun yaradilması. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Фитопатологическая оценка интродуцированных образцов озимой пшеницы и озимого ячменя к возбудителю мучнистой росы. Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri.I cild Bakı “Elm” 2009, s. 57-61,З.М.Агаева, O.Г.Рaгимова

2. Assessment of genetic diversity among Azerbaijan barley genotypes (H.vulgare  L.) based on Hordein alleles, International Triticeae Symposium. May 31 – June 5, 2009, Kyoto, Japan p.82, Sadiqov H, Raqimova O, Sadıqova S, Karimov A,  Mammadova N,  Babayeva S, Abbasov M.

3. Результаты изучения интродуцированной коллекции ячменя в условиях Апшерона. Материалы VIII Международного Симпозиума “Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования” Том 1, Москва, 22-26 июня, 2009 г. с.52-54, З.M.Агаева,О.Г. Рагимова, Н. А.  Мамедова

4. Arpa genotiplərinin quraqlıq və yüksək hərarət streslərinə davamlığı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun elmi əsərləriXXIX cild, Bakı – “Elm” 2009 s.785-788, V.R.Rəhimli, Ş.İ.Hacıyeva

5. Изучение образцов ячменя,собранных во время проведения международной экспедиции по Азербайджану.Материалы XI Международного симпозиума “Новые нетрадиционные растения и перспективы их использования”, Москва, 14-18июня, 2011г. с.50-52, О.Г.  Рaгимова,  М.А. Аббасов 

6. Изучение популяций дикого ячменя  Hordeum vulgare  subspieces  spontaneum  (C.Koch) Thell. в Aзербайджане. Материалы международной  конференции “Diversity, characterizationandutilization of plant genetic resources for enhanced resiliens” October 3-4, 2011, Baku, Azerbaijan s.89-90, Рагимова О., СадыговаС., СадыговГ., Мамедова Н

7. Assessment of genetiс diversity among Azerbaijan wild barley genotypes( Hordeum vulgare  subsp.  spontaneum ). Материалы Х Международной научно- методической конференции, посвященной памяти  академика РАСХН  Немцева Николая Сергеевича, 25-28 июня 2012 года. Ульяновск .   Том 2 с.85-90, Rahimova O., Mamadova N.. Karimov A.

8. Оценка агроморфологических и биохими-ческих признаков у образцов ячменя в условия орошения и богары. Материалы Х Международной научно- методической конференции, посвященной памяти  академика РАСХН  Немцева Николая Сергеевича, 25-28 июня 2012 года. Ульяновск .Том 2 с. 160-168, М.Я. Насруллаева, O.Н.Рaгимова

9. Study of populations of wild barley   Hordeum vulgare  subsp.  spontaneum  (C.Koch) Thell. and the areas of its distribution in  Azerbaijan. 7 th  International Triticeae Symposium June 9-13, 2013 Chengdu, Sichuan, China p.64,  Mehraj Abbasov,Hamlet Sadigov, Ofelya Rahimova, Akbar Karimov, Nazima Mamadova

10. Müxtəlif mənşəli arpa genotiplərinin biomorfoloji əsasında qiymətləndirilməsi. Ümummilli liderHeydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiylnə həsr olunmuş ”HEYDƏR ƏLİYEVİN TORPAQ İSLAHATLARİ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNATIDIR” mövzusunda elmi-praktiki konfrans. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya.Bakı, 2013, Cild 21, №1,s.409-412, M.Ə. Abbasov, O.H. Rəhimova, Ə.Y.Kərimov

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Genetik Bitki Ehtiyatlarin Qoruması üzrə Ümümi Avropa Programınin  (ECPGR) arpa işçi qrupunun üzvü 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarinin mühafizəsi və səmərəli istifadəsi üzrə idarəetmə sisteminə daxil olan ekspert şurasının “Prioritet fəaliyyət istiqamətində dənli-taxil və paxlali bitkilər” üzrə işçi qrupunun üzvü

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi

Dənli-taxıl və paxlalı bitkilər şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994 50) 3176705

Ev tel.

(+994 12) 5961919

Faks

 

Elektron poçtu

nargiz.gerai@yahoo.com