Rüstəmov Xanbala Nəriman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Naxçıvan MR, Şahbuz rayonu, Şahbuzkənd k. 

Təvəllüdü

06.08. 1963

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.12; 06.01.05

Bitki fiziologiyası; Seleksiya və toxumçuluq

Şərqi Qafqaz şəraitində VİR dünya kolleksiyasında olan bərk buğdaların müqayisəli qurqalığa davamlılığı 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56 

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Buğda cinsinə daxil olan növlərin genofondunun öyrənilməsi; Bərk buğdaların quraqlığa davamlılığının və məhsuldarlığının fizioloji əsaslarının öyrənilməsi; Qobustan tarla bugda muzeyində Azərbaycanın buğda sort və nümunələrin müqayisəli öyrənilməsi; Azərbaycan mənşəli buğdaların toplanılması, zənginləşdirilməsi, bərpası və öyrənilməsi. Azərbaycan Respubliksının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2 illik qrant layihəsi (Qrant № EIF-2011-1(3)-82/52/3-M-69)çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif ərazilərindən T.aestivum L., T. compactum Host., T. durum Desf., T. spelta L. növlərinə və növarası, spontan hibridlərə aid toplanılmış 998 nümunə Qobustan BTS şəraitində səpilərək öyrənilmiş, biotik və abiotik faktorlara davamlı genotiplər, yeni növmüxtəlifliyi və formalar seçilmişdir.   

Elmi əsərlərinin adları

1.      Turqidum buğdaların (T.turgidum L.) növdaxili polimorfizmi   //AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, III cild, Bakı: Elm, 2012

2.     Rüstəmov X.N., Abbasov M.Ə., Quliyev Ş.B. Yumşaq buğdaların (T.aestivum L.) təsnifatina dair //AMEA Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2013, cild 68, № 1, səh. 67-75

3.     Рустамов Х.Н.Морфобиологический состав мягких пшениц (T.aestivum L.) Азербайджана // Вавиловский журнал генетики и селекции, Новосибирск,2013, Том 17, № 3, c. 200-203

4.     Rüstəmov X.N. Spelta buğdaların(Triticum spelta L.) növdaxili polimorfizmi //Az. ETƏİ-nin Elmi əsərləri XXIV cild, Bakı: Müəllim, 2013, səh. 48-54

5.     Рустамов Х.Н. Новое в генофонде пшениц (Triticum L.) Нахчыванской АР //Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук, Москва, 2013, №5, с. 29-31

6.   Rustamov Kh.N. The new in the wheat (Triticum L.) gene-pool of Nakhchivan Autonomous Republic /International Plant Breeding Congress, Antalya, Turkey, 10-14 november, 20137. Rüstəmov X.N. Naxçıvan MR-in buğda genofonduna əlavələr //AMEA Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2013, cild 68, № 2, səh. 93-97Доктор философских наук по биологии 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1996-1999–“Yujdaq” İnstitutu, Dərbənd, baş müəllim2001-2010–Naxçıvan Dövlət Universiteti, baş müəllim-dosent 

Digər fəaliyyəti 

Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarinin mühafizəsi və səmərəli istifadəsi üzrə idarəetmə sisteminə daxil olan ekspert şurasının “Prioritet fəaliyyət istiqamətində dənli-taxil və paxlali bitkilər” üzrə işçi qrupunun rəhbəri 

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi 

Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 50) 5626574

Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

xanbala.rustamov@yandex.com