Quliyev Şirəli Bəyəli oğlu

 

Veb-sayt

 

  
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Lənkəran şəhəri
Təvəllüdü 15.05.1935
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.15 Genetika Azərbaycanın yabanı və mədəni təkdənli və cütdənli buğdalarının öyrənilməsi və onların növlərarası hibridləşdirmədə əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46 6 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı Rayonlaşmış payızlıq buğda sortu Qrekum 75/50
5523 ( 21.10.1991

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın yabanı, mədəni təkdənli və cütdənli buğdalarının iştirakı ilə alınmış növlərarası hibridlərin morfobioloji və qiymətli təsərrüfat əlamətləri kompleks öyrənilmişdir. Bir çox buğda növlərinin iştirakı ilə alınmış formaların stress faktorlarına davamlılıq istiqamətində istifadəsi tövsiyə edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.     Rüstəmov X.N., Abbasov M.Ə., Quliyev Ş.B. Yumşaq buğdaların (T.aestivum L.) təsnifatina dair //AMEA Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2013, cild 68, № 1, səh. 67-75

2.     Рустамов Х.Н., Ахмедов М. Г., Аббасов М. А., Кулиев Ш.Б., Ахмедов М.А.Характеристика межвидовых гибридов тетраплоидных пшениц /Материалы Х Международной научно-методической конференции "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования" Пущино, 2013 г., Том 2, с.109-111

3.     Рустамов Х.Н., Ахмедов М.Г., Аббасов М.А., Кулиев Ш.Б., Ахмедов М.А. Оценка межвидовых гибридов тетраплоидных видов пшеницы //Torpaqşünaslıq və aqrokimya, Cild 21, № 1, s. 391-395

4.     Rustamov Kh.N., Abbasov M.A., Soltanova A.B., Dzhangirov A.A., Guliyev Sh.B., H.N. Hamidov Field museum of Azerbaijan bread wheat (Triticum aestivum L.) varieties /International Plant Breeding Congress, Antalya, Turkey, 10-14 november, 2013, www.intpbc.orgRüstəmov X.N., Əkpərov Z.İ., Аббасов М.Ə., Cahangirov A.Ə., Kərimov Ə.Y., Quliyev Ş.B., Həmidov H.N. Qobustan tarla buğda muzeyində Azərbaycan mənşəli buğdaların tədqiqi //AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, IV cild, Bakı: Elm, 2012, s. 39-43
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+99450) 3645444
Ev tel. (+99412) 5693262
Faks  
Elektron poçtu